מועד הגשה אחרון: 8.3.2018

מאז שנות התשעים, עם נפילת חומת ברלין והיווצרותו של עולם אחד – קפיטליסטי בעיקרו – שהחליף את המבנה הדואלי של המלחמה הקרה, נעשתה תפיסת הגלובליות נפוצה מאוד. אחת מהנחות היסוד של תפיסה חדשה זו היא שאי-אפשר עוד להבין את אורחות החיים המקומיים ללא בחינה של תהליכים עולמיים החוצים את גבולות מדינת הלאום ויוצרים יחסים חדשים בין ה"מקומי" וה"גלובלי". עם זאת, נראה שהמזרח התיכון וצפון אפריקה עדיין נתפסים כשייכים לאזור נבדל עם חוקיות משלו. גם כאשר ברור שאזור זה ארוג לתוך רשתות והסכמי סחר עולמיים ומאבקי כוח גיאופוליטיים, השיח על המתרחש באזור עדיין שבוי בתפיסה של מאבק מקומי או אזורי בין מדינות, דתות, קבוצות אתניות וכדומה. לרוב שפה זו עוסקת במאבקים כמו-נצחיים בין סונים ושיעים, יהודים וערבים, אסלאם ונצרות, בעוד אופייה המשתנה של המדינה והסדר הקפיטליסטי הגלובלי אינם מובאים כלל בחשבון, ומכל מקום לא במידה מספקת.

מכון ון ליר בירושלים מזמין חוקרות וחוקרים לסמינר שיפתח שדה מחקר ותיאוריה לקידום חשיבה גלובלית על המזרח התיכון וצפון אפריקה. אנו מבקשים לערער על התפיסה שקבוצות לאומיות, אתניות, ודתיות נפגשות במישרין ללא תיווך של תנאים כלכליים ופוליטיים, ולנסות לנסח את היחס בין הזהות הסימבולית, המניחה קיום רציף, לבין אופני החיים הקונקרטיים המשתנים, התלויים במידה רבה בתהליכים עולמיים. אופן חשיבה כזה מבקש לחלץ את המחשבה על המזרח התיכון וצפון אפריקה מן הפרימורדיאליות השמורה לה בשיח הציבורי ואף האקדמי; אך גם ללכת מעבר לביקורת השיח של הקטגוריות מזרח/מערב, לקראת תפיסה של התנאים ההיסטוריים המורכבים שבתוכם אנשים פועלים.

כדי לקדם כיוון מחקרי כזה נרצה לפתח חשיבה רבת-משלבים וזמנים, כזו המנסה לתפוס אירועים, יחסים חברתיים, סובייקטים ואובייקטים מתוך הבנה של תנאים חברתיים מצטלבים, ומבקשת ליצור מושאי מחשבה מורכבים שיסייעו להשיב על השאלה מהו קיום חברתי בעולם גלובלי. אנו מזמינים חוקרים וחוקרות לחשוב על "הגלובלי" מעבר לתופעות המוכרות כמו מסחר והגירה, המניחות שהעולמי "נכנס" או "חוצה" את המקומי, ולבחון כיצד ההשתלבות בעולם גלובלי מעצבת מחדש את המקומי ואת העולם כולו.

בסמינר נעסוק בין השאר בשאלות האלה:

  1. כיצד אנשים עושים את עולמם ואת חירותם בעולם גלובלי כאשר התנאים המעגנים עולמות אלו מותקים מן המקומי אל רשתות גלובליות? מה המשמעות של חיים מקומיים בתנאים כאלה?
  2. כיצד ניתן להבין אירועים ותהליכים הקשורים במדינה ובאוכלוסייה (למשל הגירה, מלחמות) בצורה מורכבת הקושרת בין גיאופוליטיקה, כלכלה עולמית ותרבות?
  3. מהו ייצור תרבותי במזרח תיכון גלובלי? האם במציאות כזאת מתבקשות דרכי קריאה ופרשנות חדשות?
  4. מהי פוליטיקה של מזרח תיכון גלובלי? אילו תביעות קולקטיביות לחירות מתאפשרות בעולם שכזה?
  5. אילו הוגים יכולים לעזור לנו לחשוב על מציאות גלובלית, ואילו מושגים עלינו להמציא או להמציא מחדש על מנת לעמוד על טיבה?

חוקרות וחוקרים, כולל תלמידי מחקר, בתחומי מדעי החברה, מדעי הרוח והאמנויות, המעוניינים להשתתף בפרויקט חדשני זה מוזמנים לשלוח את הצעותיהם לכפיר כהן kfirc@vanleer.org.il עד 8.3.2018. על ההצעה לכלול דיון בנושא (בהיקף שלא יעלה על 500 מילה) דרך מחקר מקורי של החוקר/ת או מחקר אחר, וקו"ח קצרים. המפגש הראשון יתקיים באמצע חודש מרץ.

לפרטים לחצו פה.