קול קורא להגשה לקבלת מענקי מחקר מטעם מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום

מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום הוא גוף בין-תחומי, משותף לפקולטות למדעי החברה, למדעי הרוח ולמשפטים באוניברסיטת תל-אביב. מטרתו לקדם את המחקר והחשיבה השיטתית בנושאים הקשורים בפתרון סכסוכים בדרכי שלום. במסגרת זו, מבקש המרכז לעודד מחקרים שעניינם תהליכים המובילים לכינונו של שלום בר קיימא, הן במזרח התיכון הן באזורים אחרים בעולם. קשת הנושאים שהמרכז מוכן לתמוך בהם היא רחבה, וכוללת כל מחקר תיאורטי או אמפירי שעניינו גורמים המעודדים או המעכבים מעבר לשלום, מנקודת מבט פוליטית, היסטורית, משפטית, פסיכולוגית, תרבותית וכדומה.


בשנת הלימודים תשע"ח (2018/2017) יממן המרכז 3 מחקרים בגובה (עד) 25,000 ₪ כל אחד, שייבחרו מתוך כל הצעות המחקר שיוגשו לעיון הוועדה האקדמית. מענק מחקר אחד הינו על שם רון פונדק ז"ל.

הקריטריונים למימון הם: הרלוונטיות של נושא המחקר לתחום עיסוקו של המרכז, איכות המחקר המוצע, גובה התקציב המבוקש ומשך הזמן הדרוש לביצוע. ניתן להציע מחקרים הבודקים מקרים ספציפיים, מחקרים השוואתיים או מחקרים העוסקים בסוגיות תיאורטיות ומתודיות עקרוניות.
לעיון הוועדה יוגשו רק הצעות של חוקרים באחד המוסדות האקדמיים המוכרים בארץ. מרכז תמי שטינמץ אינו משלם תקורה ושכר לחוקרים ראשיים. כמו כן, אין המרכז מממן רכישת ציוד (מחשבים וכדומה).
להלן המתכונת להגשת הצעות מחקר:

  1. מילוי טופס בקשה אלקטרוני המצוי באתר המרכז אותו יש להגיש כדף פתיחה.
  2. מבנה הצעת המחקר:
  • שם המחקר המוצע.
  • תיאור תמציתי של המחקר, כולל מטרת המחקר ותרומתו המשוערת.
  • רקע תיאורטי קצר בתחום בו משתבץ המחקר המוצע (כולל ביבליוגרפיה ראשונית רלוונטית).
  • שיטות המחקר.
  • לו"ז משוער .
  • פירוט התקציב המבוקש (כולל פירוט מדויק של מקורות מימון אחרים).
  • קורות חיים ורשימת פרסומים.

יש להקפיד שהיקף הסעיפים 1-4 לא יעלה על חמישה עמודים מודפסים ברווח כפול.

את הצעות המחקר על-פי המתכונת הנ"ל , יש להעביר באופן הבא:

שאלות הנוגעות להצעות המחקר אפשר להפנות אל ד"ר אפרים לביא, מנהל מרכז תמי שטינמץ בדואל. tscpeace@tauex.tau.ac.il.