להלן טופס בקשה למענק במסגרת הקול הקורא של הקרן החדשה לישראל פה בקישור יש לענות בעברית. 

בשאלות ניתן לפנות לצוות המענקים של הקרן החדשה לישראל – maanakim@nif.org.il נא לציין טלפון להתקשרות.

יש לציין שהיוזמות שיאושר להן מענק יתבקשו להגיש דיווח על הפעילות עבורה אושר המענק, תוך מספר חודשים לאחר אישור המענק (לא יאוחר מחצי שנה ממועד אישור המענק).