X
הצטרפו אלינו
    Header Slogan

    מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמודד עם האתגרים שמזמנת התקופה הנוכחית ליחסים בין ערבים ליהודים בקמפוס

    מכון אקורד מהאוניברסיטה העברית הוציא מדריך למוסדות אקדמיה כיצד להתמודד עם האתגרים שמזמנת התקופה הנוכחית ליחסים בין ערבים ליהודים בקמפוס.
    בחלקו הראשון מבט מבוסס פסיכולוגיה חברתית על מערכת היחסים בין יהודים וערבים בקמפוס בדגש על היבטים רגשיים וזהותיים, ובחלקו השני פרקטיקות יישומיות ברמה המוסדית וברמת המרצה בכיתה.