X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אינסאן in sun

Organization Type: מיזמים

General Description:

הדרכה בתקשורת מקרבת וגישור

מטרות וחזון:

אנו מלמדות תקשורת מקרבת (Non Violent Communication) וגישור בעברית, בערבית ובקבוצות רב תרבותיות. אנו עובדות עם פעילים חברתיים, אירגונים, מורים ותיירים. ליווינו גם קבוצות נוער והנחנו קייטנת נוער.
אנו מעוניינות לתמוך בעשייה של פעילי שלום ופעילים חברתיים ולהגדיל את ארגז הכלים שלכם.
אנו מלמדות כלים שתומכים בהצלחה של שיתופי פעולה, שכנות, עשייה ארולוגית וחברתית. שנותנים כלים לגישור סכסוכים ולבניית אקלים מיטבי להצלחה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אנו מובילות 4 שנים קבוצה שנקראת " תקשורת מקרבת גליל תחתון" ובה פעילים ערבים ויהודים מכל מרחב הגליל, מכל הקשת הפוליטית , דתיים וחילוניים, מ2 המגדרים ומגילאים שונים. בקבוצה זו אנו נפגשים פעם בשבועיים, יוצרים הכרות שהולכת ומעמיקה, ומשוחחים שיח אמפתי על שוני תרבותי ונרטיבי. אנו נותנים אמפתיה לפצעי העבר ובונים הווה טוב יותר.

בקבוצות שאנו מלמדות מורים , תיירים ונוער אנו מלמדות את הכלי של תקשורת מקרבת במיוחד באספקט של חיים משותפים.