X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

אפשר אחרת

Organization Type: מיזמים, עמותות

General Description:

עמותת "אפשר אחרת" מנסה לפרוץ את מעגל הניכור והאיבה באמצעות מפגשים בין בתי ספר יהודים וערבים, שבהם לוקחים חלק תלמידים, הורים, מורים, מתנדבים והקהילה.

מטרות וחזון:

החזון - יצירת שוויון, סובלנות ויחס מכבד בין אזרחים יהודים וערבים בישראל באמצעות הכרות בין תרבותית, מעמיקה חווייתית וארוכת טווח.
אנחנו פועלים להגיע לשם ע"י פעילויות במעל 50 בתי ספר בשנה, המפגישות תלמידים ערבים ויהודים לתהליך ארוך ומשמעותי של הכרות באמצעות סדנאות חווייתיות, מפגשים ושיחות לאורך שנת לימודים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הפעילות שלנו מבוססת על תהליך ארוך טווח- דיאלוג משמעותי וחוויתי בין ילדים, הורים ומורים יהודים וערבים, משני בתי ספר בעיר מעורבת או בערים שכנות. תוך כדי התהליך אנחנו מצליחים לייצר הכרות עם התרבות, המנהגים ואורחות החיים של הזולת.