X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

בית הגפן

Organization Type: עמותות, תוכניות

General Description:

בית הגפן הינו מרכז תרבות יהודי ערבי לפעילויות רבות ומגוונות המבוססות על האמונה כי היכרות בין אישית עם תרבות אחרת, חשובה לשבירת המחיצות ובניית אמון בין הלאומים, הקבוצות האתניות והדתיות השונות בחיפה ובישראל.

מטרות וחזון:

המרכז הערבי יהודי בית הגפן הינו מרכז חיפאי, ארצי ובין לאומי המכיר ומכבד את הזהויות התרבותיות, האתניות והדתיות השונות.
בית הגפן פועל להטמעת ערכי השותפות, השוויון והשייכות במרחב המשותף. המטרות של בית גפן הינם פיתוח קשרים ויחסי גומלין בין תרבותיים בין העדות והדתות השונות בישראל. קידום פעולות תרבות הערבית בישראל והעשרתן . פיתוח וטיפוח יחסים בין הלאומים בתחום התרבות וייזום פעילויות למען חיים משותפים בשוויון. kהוות גורם מקצועי מרכזי בישראל ובקהילה הבין לאומית בתכנים של רב תרבותיות וחיים משותפים. פיתוח וטיפוח יחסים בין הלאומים בתחום התרבות וייזום פעילויות למען חיים משותפים בשוויון. הכשרת מנהיגות צעירה יהודית – ערבית ברוח ערכי הדמוקרטיה תוך הקניית כלים להתמודדות עם הסוגיות המורכבות בחברה רב תרבותית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

לאורך השנים פועל בית הגפן במגוון תחומים וביצירתיות להפגיש בין הדתות, תרבויות והלאומים השונים החיים בישראל. מאמינים במפגש ובדיאלוג הבלתי אמצעיים תוך הדגשת ריבוי הסיפורים בחברה הישראלית, וזכותם של סיפורים אלה לחיות בכבוד זה לצד זה. מאמינים כי השונות והחיים בחברה מרובת תרבויות הינן יתרון המעצים את החברה – גם אם החיים המשותפים מציבים אתגרים לא פשוטים. מאמינים כי הפחד מהאחר, שנובע בדרך כלל מחוסר ידע ומחסור בהזדמנויות למפגש איכותי, פחד זה מהווה קרקע פורייה לצמיחה של סטראוטיפים וניכור הדדיים. מאמינים כי תרבות ואמנות הינם כלים נפלאים לבניית היכרות וקירבה, שמאפשרים דיאלוג אפקטיבי. השימוש בכלי האמנות והתרבות עוזרים לנו בבניית מרחב שוויוני ובטוח, המאפשר שיח עמוק וכן, תוך קבלת האחר ללא שיפוטיות. נמשיך לפעול לחיזוק יסודות החברה המשותפת בישראל, כי אין דרך אחרת זולת בניית חברה משותפת הוגנת ובטוחה לכולנו .