X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

בית יגאל אלון

Organization Type: עמותות, תוכניות

General Description:

בית יגאל אלון הוקם בשנת 1986 כחלק מהעמותה להנצחת מורשתו של יגאל אלון: המצביא, המדינאי, אדריכל חברתי במדינת ישראל ואיש הקיבוץ. תפיסת עולמו וערכיו של אלון מהווים השראה לפעילות העמותה במספר שדות מרכזיים: שדה החינוך והחברה – מרכז חינוכי ותוכניות מיוחדות ארוכות טווח, שדה עיצוב הזיכרון הלאומי – מוזיאון ותכנית "שימור לדורות" ושדה שיתופי הפעולה בקרב אזרחים, ארגונים וקהילות המזדהות עם מטרות העמותה.

מטרות וחזון:

בית יגאל אלון רואה את דמות החברה הישראלית כציונית ויהודית לצד שוויונית ודמוקרטית. חברה אקטיבית, שוחרת שלום, המונעת מתוך שותפות גורל וייעוד, המקבלת השראתה מערכיו ומורשתו של יגאל אלון. הבית יפעל להנחלה פעילה של מורשת יגאל אלון בשדה החינוכי, הציבורי-חברתי ובשדה הזיכרון הלאומי. בית יגאל אלון הוקם ב-1986 והפעילות בתחום חיים משותפים החלה בשנת 2000. המחלקה לחינוך לשלום בבית יגאל אלון שואפת להניח קרקע חינוכית, תרבותית ואזרחית ליחסים של שלום וסולידריות בין ערבים ויהודים ולכינון חברה משותפת בישראל.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

בית יגאל אלון פועלים בשלושה מישורים הקשורים לכך שאנו רואים את החינוך לשלום כחלק בלתי נפרד מהמאבק לצדק חברתי ולדמוקרטיה ברוח דרכו הציונית-הומניסטית של יגאל אלון:
מרכז חוויתי-מוזיאלי המניע יחידים וקבוצות לפעולה ולקיחת אחריות בהשראת יגאל אלון כדמות מופת.
פעילויות חינוכיות בקרב יחידים וקבוצות מחוללי שינוי ובקרב הקהל הרחב.
גיבוש, פיתוח ובניית הציבור המזדהה עם חזונו של יגאל אלון ע"י הובלת שיתופי-פעולה בין ארגונים וקהילות.