X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הינם – מרכז לסובלנות חברתית

Organization Type: מיזמים, תוכניות

General Description:

מרכז המקדם סובלנות חברתית על ידי מפגשים והכרות בין קבוצות שונות בחברה

מטרות וחזון:

הינם הוא ארגון שמטרתו קידום סובלנות בחברה הישרלאית. למרכז שני עקרונות מנחים: הוא לא משויך פוליטית, אלא מקדש את הסובלנות בלבד ואת הכרת האחר באשר הוא, ללא אג'נדה נוספת, גלויה או סמויה. בכך מנגיש עצמו המרכז לקהל הרחב. עקרון נוסף - המרכז מקדם סובלנות באמצעות היכרות משמעותית עם האחר. המיזמים שמפעיל המרכז בניינם היכרות עם האחר לאורך זמן, בסביבתו הטבעית , תוך הדגשת המחבר והמשותף - מבלי להתעלם מהשונה ומבלי לחשוש ממנו.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

ארגון הינם מאמין בכך שהצעד הראשון לחיים משותפים מתוך כבוד, סובלנות והכלה, הוא היכרות משמעותית עם האחר, תרובותו, דתו, אמונתו ואורחות חייו. ארגון הינם מקדם היכרות בין כל המגזרים, חברות ותרבויות הקיימות בחברה הישרלאית. כל התוכניות של מרכז הינם מושתתות על גיוון רחב ככל האפשר תוך כדי התחשבות ורגישות לכל תרבות והמאפיינים שלה.