X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

המגדלור

Organization Type: עמותות, פורומים, תוכניות

General Description:

‘המגדלור’ הוא מרכז חינוכי-רעיוני, המכוון להרחבה והעמקה של החינוך הפוליטי לדמוקרטיה ליברלית במערכות החינוך הבלתי פורמליות בישראל, על ידי תכלול הפעולות ואיגום המשאבים הקיימים בחברה האזרחית הפרוגרסיבית, אל מסגרות החינוך הבלתי פורמליות. המרכז עוסק בפיתוח תוכן, הכשרות צוותים וביצירה של רשת ארגונים ומוסדות חינוכיים הפועלים במשותף בשדה החינוך הבלתי פורמלי, לקידום דמוקרטיה ליברלית בישראל.

‘המגדלור’ הוא פרויקט משותף ל”אידאה: מרכז לדמוקטיה ליברלית”, ותנועת “החלוץ להגשמה משותפת”.

מטרות וחזון:

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

המגדלור מקדם חינוך לשותפות פוליטית יהודית ערבית בהכשרות אנשי חינוך וליווי פדגוגי בבניית תכניות חינוכית בנושא. אתר המגדלור מציע מאגר תכנים, מרצים וארגונים בנושא.