X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

המדרשה למנהיגות ישראלית משותפת

Organization Type: תוכניות

General Description:

המדרשה היא תכנית מאתגרת שמשלבת למידה, כיף, חיים משותפים, היכרות אמיתית עם מקומות ואנשים בארץ, שיח פתוח ומכבד על זהות אישית ולאומית. חברי וחברות המדרשה מנהלים חיים עצמאיים וגם מנהלים ביחד את התכנית ואת התכנים ומרחיבים את ההשפעה שלהם כיחידים וכקבוצה על ידי מגוון פעילויות התנדבות, יזמות ועזרה לקהילה.

מטרות וחזון:

יצירת שיח חברתי חדש באמצעות תהליך משותף של לימוד, עשייה והשפעה על סדר היום החברתי בחייהם הבוגרים של המשתתפים ושל קהילותיהם, מתוך תפישה חברתית המקדמת שוויון הזדמנויות ושוויון תרבותי במדינה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

זה לא מתקשר, זה חיים משותפים פר אקסלנס