X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים

Organization Type: תוכניות

General Description:

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במזכירות הפדגוגית מופקד על החינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים בכלל מערכת החינוך

מטרות וחזון:

המטה לחינוך אזרחי מופקד על יישום ההמלצות של דוח קרמניצר – "להיות אזרחים" - תוך התוויית מדיניות מערכת החינוך בתחומים : חינוך אזרחי, חינוך לדמוקרטיה ולחיים משותפים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

המטה מקדם עשייה חינוכית שבמרכזה ההתמודדות עם סוגיות של זהות: אישית, קולקטיבית וזהותה של המדינה. בראש הנושאים נמצאים העיסוק בסוגיית ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, המשמעות "להיות אזרח במדינת ישראל" וטיפוח ערכים דמוקרטיים.

קהל יעד

ילדים ונוער

אזורי פעילות

כל הארץ