X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

המרכז הקהילתי יהודי-ערבי ע”ש סר צ’רלס קלור

Organization Type: עמותות

General Description:

המרכז הוא ארגון עצמאי, לא למטרת רווח ולא פוליטי. המרכז ממומן כמעט כולו באופן וולנטרי מאנשים מארצות הברית ואנגליה אשר מאמינים בחשיבות עבודתנו ביצירת עתיד טוב יותר.

מטרת המרכז הוא לספק שירות איכותי וזול לתושבי עכו ללא יחס לאתניות או יכולת לשלם. אנחנו שואפים להיות חלק אינטגרלי בחייהם של תושבי עכו, בזמן חינוך ילדי עכו להיות אזרחים אחראים במדינת ישראל.

מטרות וחזון:

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

עכו היא עיר מעורבת לגמרי והמטרה העיקרית של המרכז היהודי-ערבי היא לענות על הצרכים של האוכלוסייה המקומית ללא יחס לתרבות, מוצא או דת. בכך, המרכז תורם ליצירת חיים טובים יותר ומהווה מודל לחיקוי למקומות שונים בארץ.