X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

המרכז לטכנולוגיה חינוכית, צוות חיים משותפים

Organization Type: עמותות, פורומים, תוכניות

General Description:

האתר "חינוך אזרחי וחיים משותפים" מבית מטח מרכז עבורכם, המורים והמנהלים, פרויקטים, הצעות להשתלמויות, מגוון של משאבי הוראה ויוזמות בית ספריות בנושאים הבאים: דמוקרטיה וזכויות אדם, חינוך לחיים משותפים והתמודדות עם גזענות.

מטרות וחזון:

צוות חינוך אזרחי וחיים משותפים במטח מוביל פרוייקטים, השתלמויות ומיזמים ומפתח משאבי הוראה בשלושה נושאים: חיים משותפים, הגנה על הדמוקרטיה ועל זכויות האדם והתמודדות עם גזענות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

צוות חינוך אזרחי וחיים משותפים מפתח משאבי הוראה שמטרתם לקיים דיון בכיתה ולקדם אמפתיה בין קבוצות באמצעות מדיה.
הצוות מקיים השתלמויות למורים יהודים וערבים בנושא: מורים מובילים חיים משותפים.
הצוות גם מוביל שני פרוייקטים מרכזים: לימוד משותף בין מזרח ומערב ירושלים ולימוד משותף בנגב, ברמלה ובשרון והמשולש הצפוני.
כמו כן, הצוות מלווה שילוב תלמידים ערביים בבתי ספר עבריים ברמלה.