X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הפורום להסכמה אזרחית

Organization Type: מיזמים, פורומים

General Description:

גוף הפועל ליצירת אחריות הדדית, השתתפות ומעורבות מלא והזמדנות שווה בין כל אזרחי ישראל בתחומים חברתיים, מדינויות וחקיקה וחינוך ופיתוח מנהיגות

מטרות וחזון:

מטרת הפורום לחבר את הקרעים, וחוסר שיתוף הפעולה בין המגזרים השונים בחברה הישראלית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

"כלי העבודה" בדיונים אלה הוא הלמידה הדיאלוגית, המאפשרת עבודה ודיאלוג גם בנושאים שנויים במחלוקת. כך פועלות ברחבי הארץ קבוצות של אזרחים יהודים וערבים, גברים ונשים, ובכלל זה קבוצות של יהודים חרדים וערבים דתיים מסורתיים.