X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

יחד معا- عرب ويهود ערבים ויהודים لحياة مشتركة לעתיד משותף

Organization Type: יוזמות

General Description:

אנחנו קבוצה מצומצמת הכוללת כ-10 נשים וגברים. לקראת קיום המפגש מצטרפים אלינו חברים נוספים המסייעים בהפקת המפגש.

מטרות וחזון:

קבוצת יחד معا- عرب ويهود ערבים ויהודים لحياة مشتركة לעתיד משותף יוזמת ומפעילה מדי שנה מפגשים משותפים לערבים ויהודים, שבהם מועלה זכר הכאב שנוצר באירועי 1948-9- הנכבה בנרטיב הערבי, מלחמת העצמאות בנרטיב היהודי - ובד בבד מבוטאת התקווה לחיים של היכרות הדדית, כבוד הדדי, שלום ושיתוף.
המפגשים מתקיימים בדרך כלל ביום הזיכרון וביום העצמאות
בשנים האחרונות התקיימו מפגשים בנווה שלום, הכפר החרב מעלול, נצרת, עיילבון. הקבוצה פועלת מ-2003, ומאז קיימה מפגשים כמעט בכל שנה.
שאיפתנו היא ליצור הכרה הדדית בזיקה המובהקת של שתי הקבוצות לארץ. על הערבים להכיר – ולהוקיר – את הזיקה ההיסטורית והרגשית של היהודים לארץ; על היהודים להכיר – ולהוקיר – את הזיקה ההיסטורית והרגשית של הערבים לאותה ארץ. הכרה זו תאפשר לחיים המשותפים בארץ לנצל את הפוטנציאל היצירתי העצום הטמון בשתי הקבוצות, לטובת כל תושביה.
השנה הנושא יהיה: בין נכבה לעצמאות: מתודעת סכסוך לתודעת פיוס.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הקבוצה יוזמת ומפעילה מדי שנה מפגשים משותפים לערבים ויהודים.