X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

ינאביע

Organization Type: מיזמים

General Description:

ינאביע הוקמה מתוך חזון ברור- קידום החברה הבדואית כך שתהווה מנוע צמיחה משמעותי בנגב ותתפוס את המקום הראוי לה במרקם החברתי של מדינת ישראל כולה.

כשד"ר מוחמד אלנבארי עמד לקראת סיום תפקידו כראש המועצה המקומית חורה, בתום שלוש קדנציות של עשייה משמעותית, הוא הבין כי השינוי שהחל בישוב מגוריו הביא לאימפקט מקומי בלבד וכי יש להרחיב את מעגלי ההשפעה ולהוביל שינוי בכלל החברה הבדואית בנגב- ומתוך שאיפה זו הוקמה "ינאביע" (או בעברית- "נביעות").

ינאביע היא ארגון אסטרטגי תשתיתי הצומח מתוך הקהילה ומקדם לקיחת אחריות של החברה הבדואית על ההתמודדות עם בעיות היסוד המעכבות את השתלבותה. ינאביע פועלת בכוחות משולבים עם הרשויות המקומיות, ארגוני המגזר השלישי והמגזר העסקי ומהווה גשר של אמון לעבודה משותפת בין הממשלה לחברה הבדואית. זאת מתוך ההבנה כי החברה הבדואית חייבת להוביל את התהליך של צמצום פערים ושגשוג באמצעות קידום תשתיות ברות קיימא וחיזוק הגורמים הקיימים בשטח.

בחזון שלנו החברה הבדואית, המאופיינת באחוז צעירים גבוה, יוצרת במו ידיה את עתידה, מביאה את מיטב המורשת והתרבות הייחודית לקדמת הבמה הישראלית וחווה חוויות של הצלחה מקומית ואזורית.
כך, מתוך חברה אזרחית מאוחדת וחזקה המבקשת לעצמה מנהיגות ראויה לאמון והערכה, ינבע שינוי שיביא תקווה חדשה לכל תושבי הנגב והמדינה.

אנחנו בינאביע מאמינים ביכולת ובמחויבות של החברה הבדואית לייצר שינוי בכוחות עצמה. מכאן, שהמשימה שלנו היא לייצר תהליכים אשר יגבירו את הלחץ מהשטח ויהפכו את החזון למציאות:
1. לאתר את החסמים והסיבות שגורמות להם בכל אחד מתחומי הליבה שהוגדרו כמהותיים ביותר ליצירת איכות חיים של חברה (Mapping).
2. לבנות מודלים חדשניים ויצירתיים להתמודדות עם החסמים באמצעות שיתופי פעולה עם גופים מקצועיים המצטיינים בתחומם (Building).
3. להריץ תוכניות ניסיוניות להוכחת ההיתכנות (Piloting).
4. להרחיב את התוכניות ו"לייצא" אותן לגורמים הפועלים בקהילה (Scaling up).

תחומי הליבה שלנו:
1. פיתוח כלכלי ותעסוקה.
2. חינוך.
3. תוחלת חיים.
4. טיפוח הון אנושי.
5. צורות מגורים חדשניות.
6. מיקוד יישובי.

מטרות וחזון:

ינאביע הוקמה מתוך חזון ברור- קידום החברה הבדואית כך שתהווה מנוע צמיחה משמעותי בנגב ותתפוס את המקום הראוי לה במרקם החברתי של מדינת ישראל כולה.

מטרת העל הינה מחיקת הפער בין החברה הבדואית בנגב לבין יתר האוכלוסייה הערבית-ישראלית כפי שמתבטא במגוון מדדים סוציו-אקונומיים. עם הגשמת יעד זה, תפעל הקרן לצמצום הפערים שבין החברה הבדואית בנגב לכלל האוכלוסייה החיה בישראל. יעדים אלו הינם שאפתניים, אך על מנת להבטיח את המשך שגשוגו של הנגב על כל גווני האוכלוסייה החיים בו, יש לפעול להגשמתם ללא לאות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?