X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

להיות יחד

Organization Type:

General Description:

החברה בישראל מורכבת מפסיפס קבוצות, מגזרים וזהויות שונות.
בשל תהליכים חברתיים, תרבותיים וכלכליים ארוכי טווח, מרבית הקהילות חיות בנפרד זו מזו, מחנכות את ילדיהן במערכות נפרדות, ניזונות מכלי תקשורת מגזריים וצורכות תרבות שונה.
החברה בישראל מתמודדת עם קושי מהותי ביצירת חיבורים מוסכמים בין הקבוצות השונות,
תוך שמירה על ייחודה של כל קבוצה.
לא מדובר באמירה פסימית ושחוקה בארוחות ערב משפחתיות,
אלא במציאות יומיומית היוצרת תפקוד חברתי לקוי. חברה שאינה כשירה לחיות יחד היא חברה מוחלשת,
שמחד נכשלת באופן יומיומי בניהול האתגרים המעשיים של החיים יחד, ומאידך מחמיצה את היתרונות שבריבוי נכסי התרבות והידע בחברה מגוונת.

בעיה שאינה תיאורטית מבקשת פתרון שאינו תיאורטי. ייחודו של לחיות יחד טמון
בהיותו ארגון שפיתח ידע מעשי לניהול החיים יחד, אותו הוא מיישם בחיי המעשה.
לחיות יחד הוא ארגון שטח בעל מאפייני עבודה יישומיים,
לצד יכולות פיתוח וניהול ידע. ארגון החותר להשפעה על עמדות ומדיניות,
לצד ומתוך היכרות ממשית עם השדה. באמצעות ניהול תוכניות, וחיבור אמיתי לאנשים
אמיתיים המתמודדים עם אתגרים אמיתיים שמזמנים החיים יחד.

לסוגיות אילו מבקשת עמותת "לחיות יחד" לתת מענה.

מטרות וחזון:

החברה במדינת ישראל תכיר במגוון החברתי, התרבותי והדתי שבה כנכס, תפעל
על בסיס רחב של הסכמות וערבות הדדית במרחב המשותף, תוך קבלה, כבוד
ושוויון של כל השותפים בה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

החברה במדינת ישראל תכיר במגוון החברתי, התרבותי והדתי שבה כנכס, תפעל
על בסיס רחב של הסכמות וערבות הדדית במרחב המשותף, תוך קבלה, כבוד
ושוויון של כל השותפים בה.