X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

לוחמים לשלום

Organization Type: מיזמים

General Description:

תנועה דו-לאומית של לוחמים לשעבר, הפועלת לקידום רעיון שתי המדינות

מטרות וחזון:

תנועת "לוחמים לשלום" הוקמה בשנת 2006 על-ידי ישראלים ופלסטינים, לוחמים לשעבר שהיו מעורבים ישירות באלימות בין הצדדים והחליטו להניח את נשקם. לוחמים לשלום היא תנועה דו-לאומית, שוויונית ועממית המבוססת על האמונה שרק מאמץ ישראלי-פלסטיני יאפשר לשני העמים להיחלץ ממעגל האלימות. התנועה מחויבת למאבק לא-אלים משותף, ופועלת למען שינוי ופתרון הסכסוך דרך סיום הכיבוש וכל צורות האלימות בין הצדדים ובניית עתיד של שלום לשני העמים.
מזה למעלה מעשור אנו מגלמים ומהווים דוגמה לערכים ההומניסטיים שבהם אנו דוגלים: חירות, דמוקרטיה, ביטחון וכבוד לכל. בעתיד, אנו מבקשים לראות את לוחמים לשלום צומחת כקהילה דו-לאומית חזקה, משמעותית ומשפיעה, קהילה המדגימה שיתוף פעולה בר-קיימא: התנגדות משותפת לכיבוש ולאלימות כבסיס לחיים משותפים בעתיד. באמצעות פעולה לא-אלימה משותפת בהווה אנו מניחים את היסודות לעתיד לא-אלים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

בהתאם לערכינו, אנו פועלים לקידום פתרון שתי מדינות בגבולות 1967 או כל פתרון אחר שמוסכם על שני הצדדים. פתרון שיאפשר לישראלים ולפלסטינים ליהנות מחירות, ביטחון, דמוקרטיה וכבוד במולדתם.
יעדים:
• בניית קהילה דו-לאומית אקטיביסטית המתרחבת בהתמדה בהתבסס על הקבוצות המקומיות הדו-לאומיות של התנועה, קבוצות המגלמות את החזון שלנו ומהוות מודל לעתיד של שלום עבור שתי החברות
• הנעת פעילות דו-לאומית רחבה ואפקטיבית בדרכים לא-אלימות לקידום ביטחון וחירות לשני העמים במולדתם
• שינוי בהיקף רחב של תפיסות הרווחות הן בקרב הציבור הישראלי והפלסטיני הן בקרב קובעי מדיניות