X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

ליסאן

Organization Type: עמותות

General Description:

התנדבות במרחב רב-תרבותי ורב-מגזרי – ארגוננו מושתת ברובו על מדריכות/ים המלמדות/ים בפרויקטים השונים בהתנדבות, מתוך תחושת מחויבות חברתית.
פעילות הצומחת מהשטח – אנו נותנות מענה לאלו הפונות/ים לעמותה מיוזמתן/ם מתוך הכרה בצורך בידיעת השפה.
תואם תרבותי ותוכני – אנו מכירות בחיוניות התואם התרבותי של הפרויקטים שלנו לקהלי היעד.
הקניית מיומנויות תקשורת מיידית – מתוך מטרה לחזק את מעמדן/ם של המשתתפות/ים במרחב הפרטי והציבורי ולקדם יכולת מיצוי זכויות, התמצאות עצמאית וגישה למשאבים.
שוויון הזדמנויות ונגישות כלכלית – על מנת שמצב סוציו אקונומי לא יהווה חסם בפני אף תלמיד/ה, הפרויקטים שלנו מוצעים למשתתפות/ים בעלות מסובסדת.

מטרות וחזון:

מטרתנו היא לספק כלי שפתי לקבוצות אוכלוסיה ממזרח ומערב ירושלים, שמחסום השפה מהווה עבורן מכשול מיידי למיצוי זכויות או למתן שירות חיוני. זאת, תוך התאמה תרבותית, תכנית, גיאוגרפית וכלכלית. כיום, אנו פועלות להגשמת החזון שלנו באמצעות שירותי לימוד עברית לנשים ממזרח ירושלים ושירותי לימוד ערבית לצוותי רפואה. לטווח הרחוק אנחנו שואפות להנכחה שווה של שתי השפות הדומיננטיות בעיר במערכות הקיימות ובמרחב הציבורי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?