X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מאיץ כוכבים – כוכבי המדבר

Organization Type: מיזמים

General Description:

האתגר
החברה הבדואית בנגב נמצאת בתחתית המדד הסוציו-אקונומי בישראל במרבית התחומים, בדגש על חינוך, השכלה גבוהה, תעסוקה והכנסה. מערך הכוחות השבטי מכתיב שליטה בעמדות ניהוליות, משאבים וחינוך, וכן את מערכת הקשרים בין השבטים השונים, אשר יכולה לנוע בין שיתוף פעולה לבין מאבק אלים. כתוצאה מכך, במצב הקיים כיום ישנו משבר מנהיגות חמור וקשה לאתר מנהיגות מוסכמת בחברה הבדואית. האמון בשיטת ההנהגה הנוכחית הינו נמוך וקשה למצוא מנהיגות שתצעיד את האוכלוסיה הבדואית לכיוון שינוי חברתי אמיתי.

ההזדמנות
תכנית ‘מאיץ כוכבים’, שהנה תוכנית דגל בעמותת כוכבי המדבר, פועלת לפיתוח דור חדש של מנהיגות בדואית צעירה, אשר תשנה את המציאות בקהילה הבדואית ובמרחב הנגב. הארגון פועל ומחבר בין בני נוער, צעירים וצעירות, מיישובים ושבטים שונים ומפתח מנהיגים המובילים לשינוי. תכנית מאיץ כוכבים מכשירה את דור המנהיגות העתידי, מלווה את משתתפיה במשך שנה אקדמית מלאה ומאפשרת פיתוח אישי משמעותי. במסגרת התכנית, מקבלים המשתתפים מלגת קיום, תכנית ליווי אישית, ביקור חודשי בקרן מנומדין ופגישה עם מנהלים בכירים מקבוצת מיטרלי ומנומדין, מתנדבים בקהילה המקומית ומתמחים בחברות וארגונים חיצוניים. בוגרי התכנית מקבלים כלים נחוצים על מנת לסיים בהצלחה את התואר האקדמי ולהתקדם לתפקידים משמעותיים אשר יאחדו, יקדמו ויובילו את החברה הבדואית בעתיד.

אימפקט חברתי
14 בוגרים סיימו את התכנית עד היום.
13 בוגרים סיימו את לימודיהם האקדמיים.
2 בוגרים התקבלו למסלול צוערים לשלטון המקומי.
בוגר אחד התקבל כמתמחה בסיוע המשפטי של מחוז באר שבע.

מטרות וחזון:

חיזוק והעצמת דור חדש של מנהיגות בדואית צעירה ופורצת דרך, המייצגת את הצרכים, הערכים והמסורת של החברה הבדואית, על מנת לאתגר את המצב הקיים ולעודד את הקהילה הבדואית לבנות עתיד טוב יותר.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

חיזוק והעצמת דור חדש של מנהיגות בדואית צעירה ופורצת דרך,

קהל יעד

צעירים

אזורי פעילות

דרום