X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מצמיחים – להפחתת האלימות בבתי הספר

Organization Type: עמותות

General Description:

רקע:
תלמידי ישראל תופסים את אחד המקומות הראשונים בעולם המערבי ברמת הניכור שהם חשים כלפי חבריהם וכלפי האחר, נתון שמוסבר על ידי חוסר קבלה של האחר, חוסר אמון במוסדות פוליטיים וחברתיים, ותפיסה נמוכה מאוד של הוגנות על-ידי הציבור הישראלי. מציאות זו משתקפת יומיום בחייהם של תלמידים: בכיתה, ברשתות החברתיות, בשעות הפנאי ובחיבור לקהילה. ישראל אם כן, אולי יותר מכל, זקוקה למנהיגות ומנהיגים צעירים מחברים ומייצרים שיח וגישור במצבי קונפליקט ומשבר, צעירים אשר הפגינו בפועל את יכולתם לחולל לכידות חברתית בסביבתם. נערות ונערים שהביאו לביטוי את יכולת הלכידות, ידרשו לסייע ב"ניווט" של ספינת החברה הישראלית בעשורים הבאים. הם יובילו את הספינה בבטחה לנמל הבית המשותף שלה מתוך הכרה וכבוד בזהותו של הזולת, תחושת אחריות משותפת, חתירה לשוויון והוגנות ומתוך שאיפה לכינון פסיפס ישראלי משותף המהווה מקור עוצמה.

חזון:
נערות ונערים אשר קהילתם הצביעה עליהם בתור מחוללי הלכידות יפעלו יחד כנבחרת בזירות בית ספריות וקהילתיות שונות, מתוך מטרה להעלות את רמת הלכידות בתוך קהילת חייהם ולהפחית ביטויים של ניכור באמצעות הקנייה וחיזוק של מיומנויות אישיות. פעולתם תביא לעליה בתחושת השייכות שלהם ושל סובביהם לכיתה, למוסד הבית ספרי ולקהילה ותבסס מסד של כלים העולים מהשימוש בשטח של טכניקות להתמודדות עם גילויי הדרה, זרות וחוסר אכפתיות

מטרות וחזון:

עמותת מצמיחים להפחתת תוקפנות והגברת שייכות בבתי ספר פועלת בשטח כבר 15 שנה בהנחיית סדנאות בכיתות, הכשרות צוותי חינוך ועבודה בחינוך הבלתי פורמלי. פעילות העמותה ממוקדת בהפחתת ניכור וסבל של תלמידים ומורים ובהגברת שייכות. העבודה בשטח מבוססת על מודל חינוכי חדשני אשר הוכח כיעיל. עמותת מצמיחים הינה זוכת פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים משנת 2016

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

עמותת מצמיחים מפעילה זו השנה השלישית את תוכנית המנהיגות "נמ"ל הבית" (נוער מחולל לכידות). במסגרת התוכנית תלמידי כיתה ח'-י' מבתי ספר ממגזרים שונים, נבחרים על ידי בני כיתתם כמגבירי שייכות. על בסיס כישרון זה, נפגשות קבוצות התלמידים מדי חודש לסמינרים משותפים. כיום מונה התוכנית מעל 100 משתתפים מ7 בתי ספר ברחי חיפה והצפון