X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרחבים- המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל

Organization Type: מיזמים, עמותות, תוכניות

General Description:

ארגון מלכ"ר שמטרתו לסייע לאזרחים ואזרחיות צעירים מרקעים שונים להכיר את האחר, להעריך שונות וליצור כיתות, בתי ספר וקהילות הוגנים יותר

מטרות וחזון:

בכל קהילה ובכל מוסד חינוכי, בכל קבוצה ובכל כיתה נמצא רבגוניוּת, שונוּת ואחרוּת. לכן, מחויב כל מוסד חינוכי לתת לכל תלמידותיו ותלמידיו את הכלים לפרוח, על מנת שיוכלו להצליח בלימודיהם ולשגשג כאזרחים בוגרים, במוסדות ההשכלה הגבוהה, במקום העבודה ובקהילה. התגובה לאתגר השונות איננה להימנע או להתעלם ממנו, אלא למצוא דרכים להתמודד איתו באופן בו כולם מרוויחים בסופו של דבר. מכון מרחבים הינו עמותה ישראלית, אשר הוקמה ב־ 1998 ופועלת לסייע לאזרחים ולאזרחיות צעירים מרקעים שונים להכיר את האחר, להעריך שונות, לפתח תודעה אזרחית משותפת וליצור כיתות, בתי ספר, קהילות וארגונים הוגנים יותר. ייחודו של המכון הוא במודל האזרחות המשותפת, שפותח ע"י קבוצה רבגונית של אנשי חינוך, אשר כולל שפה אזרחית מוסכמת המחברת בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית. המכון פועל בקרב כלל הקבוצות בחברה הישראלית, מבלי להגביל את פעילותו לממד מסוים של זהות כמו דתיים-חילוניים, ערבים-יהודים, עולים-ותיקים וכדומה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

על בסיס מודל האזרחות המשותפת פיתח המכון, בשיתוף עם משרד החינוך, מגוון תכניות ייחודיות. התכניות מיועדות לכלל שכבות הגיל. אז הקמתו הכשיר מכון מרחבים קרוב ל־ 4,000 אנשי חינוך בהשתלמויות מעמיקות בנות 30 עד 60 שעות, ודרכם הוא מגיע למאות אלפי אזרחים צעירים מדי שנה. זאת בנוסף לעשרות אלפי תלמידים המשתתפים ישירות בתכניותיו מדי שנה. כ־ 15 מחקרי הערכה שבוצעו לאורך השנים הראו שתכניותיו של המכון מביאות לשינוי עמדות משמעותי בקרב מורים ותלמידים, המשפיע הן על ההתנהגות בביה"ס ובחברה והן על הגישה כלפי האחר והשונה. בשנים האחרונות הרחיב מכון מרחבים את פעילותו ועובד עם מגוון ארגונים בהקניית כלים לטיפוח רבגוניות והוגנות - שוויון הזדמנויות, כבוד ותחושת שייכות, בקרב העובדים וקהל הלקוחות.