X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז ג'ו אלון

Organization Type: עמותות

General Description:

הנגב מתאפיין במארג תרבותי מגוון, צבעוני ומרתק המזמן לנו מפגשים בין קצוות, בין אנשים ובין רעיונות. מועצה אזורי בני שמעון חרתה על דגלה לנסות להפגיש וליצור חיבורים בין הקהילות השונות של הנגב ובכך ליצור חברה שלמה ובריאה שמתגברת על הפערים והקוטביות. התפיסה של מרכז גו' אלון – כוכבי המדבר מתייחסת לכך שחברה משותפת היא יותר מחיים משותפים. לשם כך המרכז הגדיר את ערכים מנחים של:
• מפגש בין קהילות כמוטו המנחה את המרכז. אנחנו מאמינים ביכולת שלנו ליצור חיבורים בעזרת המוזאון על חלקיו השונים ובעזרת תוכניות מיחדות שמביאות למפגשים אמיתיים בין אנשים שונים.
• לקיחת אחריות ומנהיגות אישית וקהילתית של הקהילות לקידום הנגב והחברה הישראלית, שמירה על המסורת הבדואית, למידתה והבנתה.
• בעלות משותפת, על המרחב המשותף והפעילויות השונות (כגון המוזאון הבדואי ועוד), באופן היוצר תחושת שייכות ובעלות לכל המעורבים
• תפיסה של קיימות וכבוד בין האדם לסביבה כערך אשר מייצר מרחב לחברה טובה יותר.

המרכז פועל הלכה למעשה ומקיים את העקרונות המנחים ובמרכז עובד צוות הפועל "עם הנשמה" מתוך איכות, מצויינות, שירותיות, יעילות ושקיפות. בדואים ויהודים, חברי קיבוץ ועירוניים, דתיים וחילונים, המהווים מיקרוקוסמוס אנושי ורב תרבותי.

מטרות וחזון:

מרכז ג'ו אלון הוקם לפני למעלה מ-40 שנים. המרכז יושב בינות העצים של יער להב ומהווה עוגן היסטורי, תרבותי, תיירותי, סביבתי וחינוכי בנגב. המרכז משמש כעוגן לאמון הדדי, שותפות ומנהיגות בדואית ואזורית וכ"מפגש בין קהילות" ומחובר לערכי המועצה האזורית בני שמעון כ"קהילה של קהילות".
תוכנו של המרכז, כמו גם מיקומו הגיאוגרפי, מבטאים ומקדמים הבנה ודו-קיום, הן בין הדתות והתרבויות השונות, והן בין האדם וסביבתו.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?