X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז הדרכה המעורר

Organization Type: תוכניות, תנועות

General Description:

מרכז לחינוך בלתי פורמאלי רב-תחומי המקיים מפגשים העוסקי בתכנים המרכיבים את הזהות הישראלית- ציונות, צדק חברתי, דמוקרטיה, יהדות, שואה וגבורה וקיום משותף

מטרות וחזון:

המעורר הוא מרכז הדרכה שמדריכיו ומדריכותיו חברים וחברות בתנועת "דרור ישראל", ששמה לעצמה למטרה להקים חברה שבמרכזה שוויון ערך האדם. פעולתו החינוכית של המרכז פרושה בכלל בתי הספר העל-יסודיים בישראל ונערכת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והתרבות. מטרותיה של הפעילות הן בין היתר: הבנת הסיבות להיווצרותה של גזענות והענקת כלים להתמודד עמה; יצירת זהות ציונית הומניסטית שמכילה את האחר; הזדהות עם ערכי הדמוקרטיה (בדגש על שוויון, חופש ופלורליזם); קריאה לאקטיביות ולמעורבות חברתית בשמירה על הדמוקרטיה ועל הערך של שוויון בין בני האדם בחברה הישראלית; יצירת ברית עירונית-ירושלמית של מחנכים ותלמידים שמתנגדים לגילויי הגזענות ומקדמים קיום משותף.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הקיום משותף הנו תפישה המושתתת על ההכרה בקיומם של לאומים שונים אלה לצד אלה תחת כיפת מדינת ישראל. בקיום משותף מכירים בחשיבות הזיקה של כל לאום להיסטוריה, לדת, ולתרבות הייחודית לו, תוך הסכמה על המסגרת והחוקים בתוכם פועלים.
פעילות המעורר בעולם התוכן קיום משותף באה להתמודד עם קשיים העולים מחיי לאומים שונים על קרקע משותפת ולהציב קווי יסוד ראויים לכך. דרך למידה חוויתית ודיאלוגית ננסה לשבור חומות של זרות ודעות קדומות ונעמיק את היכרותנו עם ערביי ישראל על השאלות והדילמות הניצבות בפניהם.