X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז קהילתי ערבי-יהודי תל-אביב יפו

Organization Type: עמותות

General Description:

מטרות וחזון:

אנו פועלים להגברת שיתוף הפעולה הבין-תרבותי, הסובלנות והאמון בין ערבים ליהודים ולהעצמת חברי הקהילה המקומית שלנו בתל אביב-יפו על מנת להגיע למיצוי הפוטנציאל ולתרום להעצמת החברה האזרחית. אנחנו מגבירים את שיתוף הפעולה הבין-תרבותי על ידי יישום תכניות משולבות של חינוך לשלום ופעילויות נוספות; אנחנו מעצימים את הקהילה המגוונת מבחינה תרבותית שלנו באמצעות רווחה חברתית ופעילויות חינוכיות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

אנו פועלים להגברת שיתוף הפעולה הבין-תרבותי, הסובלנות והאמון בין ערבים ליהודים