X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז רוסינג לחינוך ולדיאלוג

Organization Type: עמותות, תוכניות

General Description:

מרכז לחינוך ולדיאלוג. ארגון בין-דתי המקדם חברה אינקלוסיבית לכל הדתות, העדות והקבוצות הלאומיות

מטרות וחזון:

מרכז רוסינג לחינוך ולדיאלוג הוא ארגון בין-דתי היושב בירושלים ומקדם חברה אינקלוסיבית לכל הדתות, העדות והקבוצות הלאומיות.
באמצעות חינוך, מפגש, מחקר וייעוץ, אנו מטפחים יחסים טובים יותר בין יהודים, נוצרים ומוסלמים בארץ הקודש.
אנו מאמינים כי הבנה, כבוד, צדק ושוויון יאפשרו לכולנו לחיות בשלום.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מרכז רוסינג לחינוך ולדיאלוג הוקם על בסיסו של מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים (JCJCR), אשר פועל בירושלים משנת 2004 והוקם על-ידי דניאל רוסינג.
עם הרחבת תחומי הפעילות של הארגון הוחלט להנציח את שמו של מייסדו, שכן תכניות הארגון פועלות על בסיס מורשתו החינוכית והערכית של דניאל.
תכניות המרכז נאבקות בדעות קדומות ובסטריאוטיפים שליליים כלפי האחר,תורמות להבנה ולהערכה של הנרטיבים, האמונות והמסורות הדתיות/תרבותיות/לאומיות שלו,
ואף יוצרות ומעמיקות יחסים חוצי-קווים דתיים, על אף ההבדלים והמחלוקות בין כל צד וצד.