X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז תמר

Organization Type: עמותות

General Description:

החברה הבדואית בנגב מונה כיום קרוב ל-230,000 נפש, למעלה משני שליש בחברה זו צעירים מגיל 21.
החברה הבדואית מתקיימת בלב הנגב של מדינת ישראל אך מתפתחת בקווים ובערוצים מקבילים לחברה היהודית. סוגיית ההתיישבות של החברה הבדואית עולה ויורדת מסדר היום הציבורי מזה כארבעים שנה, בהתאם למדיניות רשויות המדינה השונות. תשתיות פיזיות ושירותי הציבור מצויים בפיגור, אחוז התעסוקה הינו הנמוך ביותר במדינה ובהתאמה, מערכת החינוך בקרב האוכלוסייה איננה מצליחה לקדם באופן מספק את צעירי החברה הבדואית בנגב.
בעשורים האחרונים חלות תמורות מהותיות בקרב החברה הבדואית בנגב.
במוקד השינוי עומדים המוסדות והתשתיות התרבותיות; התא המשפחתי והממסד השבטי, המצויים בתהליכי שינוי דינאמיים ואינטנסיביים. שינויים אלו באים לידי ביטוי בכל רבדי החיים ומשפיעים באופן ישיר הן על הפרט והן על כלל האוכלוסייה.
במשך השנים הועלו תכניות והוקצו משאבים לשינוי המציאות בכלל התחומים אך למרבה הצער, טרם חל השינוי המיוחל ולאורך השנים הפערים התרחבו והתעמקו. ככל שנקפו השנים ורבו הכישלונות, הלכו והתעצמו תחושות הייאוש, הניכור וחוסר האמון בין הצדדים.

מטרות וחזון:

מרכז תמר מבקש להפיח רוח חדשה וליצור תקווה בקרב החברה הבדואית בנגב למען עתיד משותף טוב יותר לחברה הבדואית בפרט ולמדינה בכלל.
קידום מצוינות: השאיפה למצוינות היא שתהפוך את הרצון לשינוי לממשי ותאפשר את ההזדמנות לשינוי מכוח הזכות.
שיתוף פעולה: מרכז תמר איננו מהווה תחליף למוסדות ורשויות המדינה אלא כלי שרת הפועל להגביר נגישות זרועות המדינה בקרב האוכלוסייה.
יוזמה ואחריות אישית: אנו מאמינים כי האחריות העצמית של צעירי ובוגרי החברה הבדואית היא שתביא לאחריות הקולקטיבית לכלל האוכלוסייה ולנגב כולו.
יצירת הזדמנויות: יצירת הזדמנויות לכלל האוכלוסייה הבדואית ולצעירים בפרט מהווה כרטיס כניסה לחיי החברה והכלכלה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

מרכז תמר פועל לקידום ופיתוח החברה הבדואית בנגב ומתוך כך ליצור עתיד משותף טוב יותר לנגב ולמדינת ישראל.