X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מרכז TEC

Organization Type: מיזמים, תוכניות

General Description:

מטרות וחזון:

מרכז TEC שם לו למטרה להטמיע מודל למידה שיתופית מקוונת במערכות החינוך במטרה לשנות השקפות, דעות קדומות, עמדות שליליות וסטראוטיפים בין ערבים ליהודים ובין דתיים וחילוניים מזרמים שונים בישראל, החל בגילאי בית הספר היסודי. מטרת התכנית היא לפתח קשרים בין-תרבותיים במרחב המקוון, לחבר סטודנטים להוראה וילדים צעירים במערכת החינוך ולעורר שיח והבנה בין התרבויות השונות בחברה הישראלית השסועה. תקוותם של העושים במלאכה היא שבאמצעות המפגש עם "האחר" ויצירת שיח בין-דתי ובין-תרבותי יחושו המשתתפים שייכות לקהילה, אזרחים של מדינה שבה קונפליקטים הופכים לאתגרים, ריב לשיח שוויוני ורגשות של זרות וניכור לתחושת שותפות. כל אלה - ,בדרך לחברה טובה יותר, דמוקרטית, פלורליסטית וסובלנית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הדגש במרכז טק (Diversity Cultural & Education, Technology) הוא הכרת האחר תוך קיום עבודה שיתופית. התוכניות הייחודיות של המרכז מופעלות במכללות להכשרת מורים ובבתי הספר. הן נועדו לגשר על פערים תרבותיים ולהפחית דעות קדומות בין ערבים ויהודים ובין דתיים וחילוניים בישראל. כיום, חברים במיזם תלמידי בית ספר, מרצים וסטודנטים מעשר מכללות מהמגזר הערבי, מהמגזר הממלכתי-דתי ומהמגזר היהודי-ממלכתי.