X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

סדאקה-רעות: שותפות נוער ערבי ויהודי

Organization Type: מיזמים, עמותות, תוכניות

General Description:

ארגון דו-לאומי פלסטיני ויהודי אשר פועל יחד למען יצירת שותפות דו לאומית ע"י חינוך למעורבות פוליטית וחברתית של בני נוער וסטודנטים וביצירת קהילת פעילים דו-לאומית לשינוי חברתי.

מטרות וחזון:

סדאקה-רעות נוסדה ב-1983 על ידי קבוצת סטודנטים יהודים ופלסטינים. מאז פועלת התנועה באזורים שונים בארץ. פעילותנו מתמקדת בחינוך למעורבות פוליטית וחברתית של בני נוער וסטודנטים, וביצירת קהילת פעילים דו-לאומית לשינוי חברתי. לקחנו על עצמנו משימה להצמיח דור של פעילים יהודים ופלסטינים בעלי תודעה דו-לאומית. סדאקה רעות הוא ארגון דו-לאומי הפעיל מזה שלושה עשורים. פעילותנו ארוכת השנים מייצרת אלטרנטיבה למציאות הסכסוך, וקהילה הולכת וגדלה של פעילים פלסטינים ויהודים הבוחרים בשותפות ופועלים להשגתה. לאורך שלושים שנות פעילותינו הדרכנו אלפי בני נוער וצעירים וצברנו מוניטין כארגון חינוכי המתמחה בחינוך דו לאומי, במאבק בגזענות ובחינוך לאקטיביזם חברתי-פוליטי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

סדאקה-רעות מקדמת מודלים חלופיים של יחסים חברתיים ויוצרת מרחב שבו צעירים בישראל – יהודים ופלסטינים – חשים שוויון, כבוד הדדי והכרה הן כיחידים והן כחלק מקהילותיהם. בכל שנה, מעל 30 יוזמות וקמפיינים מאורגנים על ידי פעילי/ות הארגון והמשתתפים. יוזמות אלו מגיעות לאלפי אנשים נוספים – בקהילות, בארגוני החברה האזרחית ובתקשורת. הידע והניסיון שלנו הוא מצרך מבוקש בבתי ספר ובעמותות הפועלים במציאות דו-לאומית. . אנו שמחים לתרום מניסיוננו הרב באמצעות מתן סדנאות, השתלמויות והכשרות למורים, צוותים חינוכיים וארגוני חברה אזרחית. מאות מבוגרי הארגון השתלבו והמשיכו בפעילות ארוכת טווח בתנועות ובארגונים לשינוי חברתי. חלקם מועסקים בעמותות וארגונים, אחרים פועלים בהתנדבות מלאה, ורובם ככולם מובילים מאבקים ופרויקטים קהילתיים בקהילות בהם הם חיים. חלק מבוגרי הארגון אף הקימו עמותות והתארגנויות אזרחיות הנותנות מענה לצרכים קהילתיים ומספקות מסגרת להובלת השינוי בו הם חפצים.