X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

סיכוי – העמותה לקידום שוויון אזרחי

Organization Type: עמותות

General Description:

עמותת סיכוי היא ארגון משותף ליהודים וערבים אזרחי המדינה, אשר נטלו על עצמם לקדם שוויון ושותפות בכל התחומים והרמות בין האזרחים הערבים־פלסטינים לאזרחים היהודים בישראל.
העמותה פועלת משנת 1991 מול משרדי הממשלה, גופים ציבוריים, השלטון המקומי והציבור הרחב כדי לחולל שינוי מרחיק לכת במדיניות הממשלה כלפי האזרחים הערבים, ולקדם מציאות של חברה משותפת ושוויונית.
סיכוי פועלת בשני ערוצים מרכזיים במטרה לחולל שינוי משמעותי במצב האי-שוויון והאפליה כלפי האזרחים הערבים. ערוץ אחד הוא קידום מדיניות ממשלתית המבטיחה הקצאה שוויונית של משאבי המדינה לאזרחים הערבים. בערוץ הפעולה השני אנו פועלים לעצב מציאות של חברה משותפת שוויונית ומרחבים ציבוריים משותפים המבוססים על כבוד, אמון והיכרות מעמיקים בין יהודים וערבים. המחלקה מקדמת נוכחות שוויונית במרחב הציבורי לשפה, לתרבות, להיסטוריה, לנרטיב הפלסטיני ולזהות של האזרחים הערבים כמיעוט לאומי, ילידי, פלסטיני.

מטרות וחזון:

לקדם שוויון ושותפות בכל התחומים והרמות בין האזרחים הערבים־פלסטינים לאזרחים היהודים בישראל.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

סיכוי מנוהלת בכל הרמות באופן משותף על ידי יהודים וערבים שעובדים יחד בשאיפה תמידית לחיזוק השוויון והשותפות, גם בתוך תהליכי העשייה וקבלת ההחלטות הפנימיים. בראש הוועד המנהל עומדים יושבי ראש שותפים, פרופסור מוחמד אמארה וגב' אבירמה גולן; העמותה מנוהלת על ידי שני מנכ"לים שותפים, ראונק נאטור ורון גרליץ, ומודל זה של ניהול משותף מתקיים גם בניהול המחלקות והפרויקטים. סדר היום של העמותה ופעילותה נגזרים מדיאלוג שוטף וגלוי בין חברי הצוות המקצועי והוועד המנהל הערבים והיהודים, הבאים מן הזרם המרכזי בציבור שלהם ומביאים עמם מגוון רחב של תפיסות והשקפות עולם.