X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

סלט ישראלי

Organization Type: יוזמות

General Description:

סלט ישראלי הינו מיזם המפגיש בני ובנות נוער מכל הגוונים, הדתות, העדות והמגזרים. הבחירה של משתתפי התוכנית לקחת חלק בסלט ישראלי, היא בחירה בשייכות כל אחד ואחת לחברה הישראלית, למקומו וזכויותיו בחברה, מבלי לוותר על מרכיבי הזהות האחרים.
בסדרה של מפגשים שנתיים, סמינרים ומחנה בן שבוע בקיץ, סלט ישראלי יאפשר לחבריו להעמיק ולבסס את היכרותם עם המגזר שלהם ומגזרים אחרים, יוביל לגיבוש זהות של הפרט על בסיס בחירה, מתוך קבלה והכלה של מורכבות- הן של כל פרט ומגזר והן של החברה בכללותה.
הנחת המוצא של סלט ישראלי, היא שרב המשותף על המפריד וכי למפגש אנושי חף מאינטרסים זרים, יש את הכוח לגשר ולחשוף את הטוב המשותף הנוצר, כאשר שונים בוחרים ביחד. המשתתפים, המנחים, וועדת ההיגוי, התוכן, המיקוד החינוכי- כולם חלק מהסלט הישראלי. כולם מורכבים ממגזרים שונים, תרבויות שונות ורקעים שונים. בכל הזירות יתקיים מפגש אנושי ותוכני רחב של תרבויות, רקעים ועמדות מגוונות. סלט אינו מהלך חינוכי, כי אם הצעה למהלך חיים.
המטרה של סלט ישראלי ליצור קבוצות המאמינות בחיים משותפים, בעשייה משותפת ובאחריות משותפת על החיים במדינת ישראל וכי לכל מי שגר בה, יש זכות ואחריות עליה.

מטרות וחזון:

מטרות
1. יצירת חברה ישראלית הבוחרת לחיות יחד, מתוך הבנת וקבלת המורכבות והשוני.
2. תוכנית מנהיגות לבני נוער ממגזרים שונים בחברה הישראלית לפיתוח שגרירים של דמוקרטיה, שוויון, הכלה וקבלת שונות וידידות.
3. מתן כלים ומיומנויות ליצירת מרחבי "סלט" בקהילות- מרחבי מפגש ופעילות משותפת חוצה מגזרים.
4. הצמחת התוכנית שלב נוסף בכל שנה, שבוגריה מנהיגיה, ויצירת מעגלי השפעה וחיים משותפים בחברה הישראלית. 

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

סלט ישראלי שואף ליצור אצל המשתתפים את הרצון לחיות חיים משותפים. תוכנית המפגשים והפעילות בכלל, מנסה לנקות סטריאוטיפים ולאפשר גילוי של מכנים משותפים, לעודד ולהוביל פעילויות ויוזמות משותפות כדי ליצור אצל המשתתפים תנועת נפש. בחזוננו היינו רוצים לראות את בוגרי התוכנית מייצרים לעצמם "סלט" מקומי עם שונים במרחב החיים שלהם. לא במובן של תוכנית חינוכית, במובן של מפגשים בין אישיים ועשייה משותפת למען יצירת מרחב ציבורי משותף