X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עהד לקידום החברה הערבית בנגב

Organization Type: עמותות

General Description:

העמותה נוסדה ב-2006 על ידי קבוצת אקדמאים בדואים. בין המייסדים ניתן למצוא פרופסורים וחברי סגל בכיר במוסדות אקדמאיים, חוקרים, עובדי מדינה, ובוגרי אקדמיה מבריקים, ובכלל זה בוגרי תכנית מנדל.
מטרת העמותה היא לשפר את רמת החיים של קהילת הבדואים בנגב, בין היתר, על ידי שילובה בחברה ובשוק העבודה הישראלים על מנת לצמצם פערים כלכליים.
העמותה מאמינה שחינוך, פורמלי ובלתי פורמלי, הוא המרכיב המרכזי במוביליות חברתית. מתוך תפיסה זו, הקימה העמותה בשנת 2009 את 'תיכון עהד למצוינות במדעים', בו לומדים תלמידים בדואים מרחבי כל הנגב. בית הספר מכשיר את תלמידיו לקראת השכלה אקדמית, ומכוון אותם להשתלבות מלאה בחברה הישראלית ובכלכלה העולמית.

מטרות וחזון:

העמותה שמה לה למטרה לשרת את החברה הערבית בנגב דרך הפונקציות הבאות:
1.קידום מטרות חברתיות בעיקר בתחומי הבריאות, החינוך, המדע והספורט בחברה הערבית בנגב.
2.קידום מחקר ופיתוח בנושאים הרלוונטיים לחברה.
3.סיוע לתלמידים להשתלב במערכת להשכלה גבוהה.
4.תמיכה כספית בסטודנטים ע"י מתן מלגות לפי קריטריונים שתקבע העמותה.
5.שילוב אקדמאים בפעילות המחקרית הנתמכת ע"י העמותה.
6.קידום מעמד האישה, במישרין דרך שילוב אקדמאיות בפעילות העמותה, ובצורה עקיפה דרך הפעילויות החברתיות של העמותה.
7.שילוב החברה הערבית בנגב בתוך החברה הישראלית, כמכניזם חשוב לקידומה של חברה זו, ולחיזוקי הדו קיום בין יהודים לערבים במדינה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

חברי עמותת עהד, כמה עשרות אקדמאים מרחבי הנגב, הבאים מדיסציפלינות אקדמאיות מגוונות, כמו גם תלמידי בית הספר למצוינות אותו מפעילה העמותה באים מרחבי הנגב, מגוון משפחות ושבטים. עובדה זאת מהווה יתרון ביכולת של עהד, חבריה ותלמידיה להוות סוכני שינויי בכלל בקרב קהילות הבדואים בנגב ולהציע השפעה נרחבת . התלמידים והבוגרים של בית הספר מהווים "דם חדש" וכוח רענן החוזר לקהילות ומהווה סוכן שינויי משמעותי בקרבן.