X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עו"סים שלום (ע"ר) עובדים סוציאליים לשלום ולרווחה

Organization Type: עמותות

General Description:

"עו"סים שלום" הינה אגודה מקצועית, חברתית, בלתי תלויה של עובדים סוציאליים יהודים וערבים מכל גווני הקשת הישראלית, הפועלים לקידום שוויון, צדק חברתי ושלום בחברה הישראלית בכלל ובין יהודים וערבים בפרט, ולקידום רווחה ושלום באיזור

מטרות וחזון:

"עו"סים שלום" הינה אגודה מקצועית, חברתית, בלתי תלויה של עובדים סוציאליים יהודים וערבים מכל גווני הקשת הישראלית, הפועלים לקידום שוויון, צדק חברתי ושלום בחברה הישראלית בכלל ובין יהודים וערבים בפרט, ולקידום רווחה ושלום באיזור.
האגודה נוסדה בשנת 1990, מתוך אמונה שהשלום הוא תנאי לרווחה חברתית ורווחה חברתית היא תנאי חיוני להשגת השלום.
לאגודה שני יושבי ראש שותפים, יהודי וערבי. הביסוס הרעיוני והערכי שלנו
* כעובדים סוציאליים אנו חייבים להיות קשובים למצוקות הפרט והחברה ולפעול להקטנת פערים ולחיזוק הלכידות החברתית.
* כעובדים סוציאליים אנו מצווים מקצועית ומוסרית לשמור על רווחת הפרט, המשפחה והחברה.
* כעובדים סוציאליים אנו מאמינים ששינוי סדר העדיפויות בתחום המדיני יביא לצמיחה כלכלית, הגברת התעסוקה והרווחה.
* כעובדים סוציאליים אנו חותרים להשפיע על שינוי תפיסות שליליות כלפי אזרחי המדינה, יהודים וערבים, ולקדם שוויון בין כל תושבי מדינת ישראל בכל תחומי החיים.
* כעובדים סוציאליים אנו מאמינים שהידברות מתמשכת ובלתי נלאית תקדם את השלום.
החזון שלנו - שלום ורווחה בקרב אזרחי ישראל ובקרב עמי האיזור.
המטרות שלנו - קידום השלום והרווחה באמצעות ארגון פעילות הסברה, לימוד וחינוך בקרב העובדים הסוציאליים העוסקים ברווחה וכן בקרב כלל האוכלוסיה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

תחומי פעילות מרכזיים שלנו
1. יזמות פעילה, שדולה, הפצת מידע, ימי עיון, כנסים מקצועיים שנתיים, סדנאות ומעורבות ציבורית וחינוכית בין העובדים הסוציאליים, עובדי הרווחה ובקרב הציבור הרחב.
2. הכשרה והכוונה של עובדים סוציאליים על פי העקרונות והמודלים של "עוס"ים שלום" כסוכנים לשינוי חברתי במסגרת עבודתם היומיומית ובקבוצות יעודיות.
3. השתתפות בפורומים של ארגוני שלום ורווחה ושל של לובי חברתי.