X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עיינא קהילה יוצרת ערבי-יהודי

Organization Type: יוזמות

General Description:

אנחנו קבוצה של כעשרה עד חמישה עשר אמנים יהודים וערבים המתגוררים בגליל, המשיקים יחד קהילת אמנות משותפת. בין החברים: ציירים, פסלים, צלמים, אמני מדיה מעורבים, אמני קרמיקה, אמנים שעובדים כאמנים במשרה מלאה וכאלו שעובדים כמרפאים באמצעות אומנות, ומורים לאמנות במסגרות שונות.
תחומי ההתמקדות הפוטנציאליים כוללים: - הקמת שטח אולפן משותף ושבוע סטודיו שבועי או יותר; אוצרות של תערוכה משותפת; פיתוח מודל חדש להוראת סדנאות אמנות לקהילה בסטודיו של האמנים, תוך צפייה באמנים בעבודתם; מפגשים בין ילדים יהודים וערבים מקומיים בסדנאות אמנות משותפות; פיתוח פרויקטים אקולוגיים בין כפרים יהודים וערבים שכנים ביערות שבין הכפרים.
הפרויקט פותח בשיתוף עם המועצות המקומיות של הכפרים היהודיים והערביים המעורבים בתמיכתם.

מטרות וחזון:

המטרה היא ליצור מרחב משותף שבו אמנים משני התרבויות יפגשו וייווצרו, ולאפשר שיתוף הפעולה שיזין את היצירה הפרטית של כל אמן ויהיה נקודת מוצא לפרויקטים יצירתיים משותפים. המטרה הכוללת היא ליצור קשרים משמעותיים וברי קיימא בין אמנים מכפרים יהודיים וערבים שכנים, לתרום ליחסים טובים יותר בין הקהילות והחברה המשותפת בישראל, ובמקביל לפתח פרויקטים יצירתיים פורייה המשרתים את שתי הקהילות ואת הקשר ביניהם.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הקואופרטיב היהודי ערבי בגליל רוצה להפיץ את המסר של שיתוף פעולה, אמנות וחברה משותפת. אנו מאמינים כי פעולה אחת יכולה להשפיע על הקהילה, וכי פעולה קולקטיבית יכולה להשפיע מאוד על העולם. באמצעות סטודיו אמנות ערבית-יהודית משותפתף וסדנאות אמנות קהילתיות ופעילויות שונות, צוותנו פועל לפיתוח קשרים משמעותיים בין הקהילות הערביות והיהודיות בגליל.
הפרויקט מתחיל בסדנאות אמנות רגילות לאמנים בהנחיית אמנים שונים באולפנים ובבתים שלהם. שם הקבוצה בונה אמון ומבהירה את חזונם המשותף לפרויקט. בשלבים הבאים אנחנו נפתח תכנית עבודה קונקרטית המבוססת על החלטת הקבוצה לגבי תחומי המיקוד.