X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עמותת השחר החדש בנגב

Organization Type: מיזמים, עמותות, תוכניות

General Description:

עמותת השחר החדש בנגב נוסדה ב-2009 המבוססת קהילה וממוקמת ברהט. מטרתה ליצור שוויון הזדמנויות בחינוך לחברה הבדואית בנגב ומאמינה בשלושה צירים חשובים: חינוך, תעסוקה ומנהיגות.

מטרות וחזון:

משימת ארגון "השחר החדש" היא להביא לשוויון הזדמנויות ולסטנדרטים גבוהים בחינוך בחברה הבדואית בנגב על-ידי זריעת זרעי יצירתיות, פיתוח אישי והעצמה בחברה הבדואית. אנו מבקשים להקנות לצעירים ולצעירות הקהילה הבדואית את הזכות להגשים עצמם כדי להבטיח לחברה הבדואית עתיד מנהיגותי אחראי וערכי.
מטרות הארגון:
יצירת שוויון בסטנדרטים בתחום החינוך הפורמלי ובלתי פורמלי.
שבירת הבידוד החברתי של צעירים בדואים (פריפריה בפריפריה),
הקניית כלים וכישורי חיים להשתלבות בחברה הישראלית והבין-לאומית,
פיתוח הזהות האישית,
טיפוח התרבות הבדואית כמשאב לצמיחה מתוך תפיסה רב-תרבותית,
חינוך לערכים של שלום, כבוד הדדי ואחריות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הארגון מאמין מיסודו בחיים משותפים. מתנהל על ידי עובדים יהודים ובדואים באופן משותף. הועד המנהל של הארגון משותף, ערבי יהודי מהנגב והאזור. מנסה לאמץ הלכה למעשה את האג'נדה של חיים משותפים וגיוון בחברה. עמותת השחר החדש השיקה לפני כשנתיים את הפורום של חיים משותפים באיזור הנגב בשיתוף פעולה עם מועצת בני שמעון, עיריית רהט, להבים, קיבוץ כרמים ומיתר. הפורום הזה פועל יחד על הפרוייקטים שהוא חרט על דגלו כגון; הקמת פסטיבל שכנים המבוסס על פעילות אומנותית עם בני נוער בדואים והיהודים שיוצרים יחדיו פסלים אומנותיים והפסטיבל מזמן אליו את כל הקהילה כדי לצעוד יחדיו בישובים היהודים והבדואים.
פרוייקט נוסף, אנו מנחילים תכנית מפגשים בין בני נוער יהודים לבדואים ופועלים להנגשת השפה בין שתי אוכלוסיות בני הנוער באמצעות לימוד הדדי של השפה.בכך, השפות הופכות להיות מוחשיות עבור הבני נוער.
אנו משתפי פעולה עם בתי ספר רבים ועם מכינת נחשון השוכנת בקיבוץ שובל.