X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עמותת ידידי הבית הפתוח ברמלה

Organization Type: מיזמים

General Description:

האוכלוסיה ברמלה מגוונת, 22% מתוכה הם ערבים אזרחי מדינת ישראל והיתר, 78% יהודים. מבחינה זו, רמלה היא מעין מיקרוקוסמוס, ‘עולם קטן’ שמשקף במובן מסוים את המציאות הכללית במדינת ישראל. בתוך המציאות הזאת, הבית הפתוח הוא ‘עולם בתוך עולם’, מקום ששתי משפחות קוראות לו בית–משפחה פלסטינית שגרה בבית הזה לפני 1948 ומשפחה יהודית שגרה שם לאחר קום מדינת ישראל. שתי המשפחות, שפיתחו ביניהן קשר עמוק ומשמעותי במשך שנים רבות, אפשר שמסמלות את שני העמים הרואים באותה ארץ את מולדתם.

הבית הפתוח הוא תולדה של הקשר בין המשפחה הפלסטינית והמשפחה היהודית שחיו בו וביקשו עם הזמן להקדישו לקהילה. בזכות זאת הפך בית המשפחות למרכז של העמותה ידידי הבית הפתוח הפועלת למען התקרבות והבנה בין שני העמים.
שאיפתנו העמוקה היא לשיוויון ופיוס.

הבית הפתוח התפרסם באמצעי התקשורת בעולם ובארץ. עד עצם היום הזה נעשות כתבות טלויזיה דוקומנטריות ניכתבים מאמרים וספרים. וגם בארצנו נעשו כתבות כמו בתוכניתה הניצפת של אילנה דיין ועוד.

מטרות וחזון:

הבית הפתוח נוסד ב-1991 כדי לקדם יחסי שותפות והבנה בין יהודים וערבים ברמלה וסביבתה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הבית הפתוח מקיימת מגוון רחב של פעילויות המאפשרות ליהודים וערבים, תושבי רמלה והסביבה, בכל הגילאים, להפגש, לקיים שיח, לעבוד, לשחק, ליצור ולהתפתח יחדיו, מתוך שאיפה עמוקה לשיוויון ופיוס.