X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

מבט – מודעות בחברה רב תרבותית

Organization Type: עמותות, תוכניות

General Description:

עמותת מבט מפתחת ומפעילה תכניות למידה התנסותית, חוויתיות ותהליכיות, המבוססות על רצף משמעותי של מפגשים בין משתתפים מרקע תרבותי מגוון. התוכניות הן בתחומי למידה אתגרית, צילום, דרמה, מוסיקה ועוד.

מטרות וחזון:

עמותת מבט פועלת לפיתוח מודעות בין-תרבותית, לפיתוח זהות חברתית אזרחית בישראל באמצעות לימוד כלים לחיים ולעבודה בחברה בין-תרבותית. קהל היעד של מבט כולל סטודנטים, מורים, תלמידים ומתנדבים. עמותת מבט הינה ארגון ללא מטרת רווח שהוקם על ידי קבוצה של אנשי חינוך וחברה, בתמיכת קרן מאיירס מארה"ב, ופועלת בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים וארגונים חברתיים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

העמותה מפתחת ומפעילה תכניות למידה המבוססות על רצף מפגשים בין משתתפים מרקע תרבותי מגוון. התהליך האישי והקבוצתי מבוסס על היכרות, על בניית אמון ועל למידה משותפת של הזהות העצמית ושל האחר, על ניתוח והתמודדות עם קונפליקטים בין-תרבותיים ועל ניסיון להפוך את השונות ואת המגוון התרבותי ליצירה ולעשייה משותפת.