X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עמל

Organization Type: יוזמות

General Description:

פרויקט ע.מ.ל. (ערבית מדוברת לכולם) פועל לצמצום פערים תרבותיים-שפתיים בין יהודים לערבים. במסגרת הפרויקט סטודנטים וסטודנטיות ערביים מלמדים ערבית מדוברת ותרבות ערבית בבתי ספר יסודיים יהודיים. המטרה היא להנכיח ולהנגיש את השפה הערבית. כאמצעי לקראת המטרה הזאת וכמטרה בפני עצמה, אנו שואפים ליצור מגע אנושי, רציף ומפרה הדדית בין ילדים יהודים לבין בוגרים ערבים. קשר זה עוזר לשבור סטריאוטיפים ודעות קדומות ובלאו הכי מסייע להרכשת השפה הערבית.

הפעילות היא בשיתוף פר"ח (פרויקט חונכות לסטודנטים)

מטרות וחזון:

חברה סובלנית ופתוחה יותר, בה יהודים חיים לצד ערבים בשלום ושבה הערבית חיה לצד העברית בשלום ומאפשרת תקשורת מכבדת בגובה העיניים בין יהודים לערבים. חברה שבה יהודים נגישים כבר מגיל צעיר, לשפה הערבית ולתרבותה העשירה.

1. חשיפת תלמידים יהודים לשפה הערבית ותרבותה מגיל צעיר. והקניית ידע בסיסי בשפה הערבית המדוברת.
2. יצירת מרחב המאפשר קשר אישי בין יהודים וערבים שיכול לשמש מודל לכלל החברה.
3. העצמת סטודנטיות וסטודנטים ערבים לעשייה חברתית משמעותית שמקדמת חיים משותפים.
4. מתן הזדמנות לסטודנטיות וסטודנטים ערבים להיחשף בצורה ישירה ובלתי אמצעית לחברה היהודית ולתרבותה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?