X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

ערוס אלבחר לאישה ביפו

Organization Type: עמותות

General Description:

עמותה להעצמת נשים ערביות ביפו

מטרות וחזון:

"עמותת ערוס אלבחר (כלת הים) לאישה ביפו" רואה כחזון שלה - העצמת הנשים הערביות ביפו מבחינה אישית, כלכלית וקהילתית והגברת מעורבותן ועשייתן הקהילתית ברמות השונות .
אנו מאמינים כי מגיע לכל אישה - ללא כל אפליה על רקע גזע,לאום, מגדר, דת או מעמד - שוויון הזדמנויות בהגשמה עצמית, תוך ניצול מלוא הפוטנציאל האישי הטמון בה ובקבלת מלוא הזכויות שלה במישורים השונים.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?