X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

עתיד במדבר

Organization Type: מיזמים

General Description:

בשנים האחרונות מתפתחות בנגב, לצד מגמות של הסתגרות קהילתית, כלכלית ומרחבית - יוזמות לשכנות חדשה, הרואות במגוון הקיים במרחב האזורי המשותף נכס שאותו יש לחזק ולטפח, ולהפוך למנוף לתהליכי פיתוח ושגשוג.
עתיד במידבר, יחד עם קבוצת 'מרקם אזורי' (תושבים מירוחם ותושבים מהכפר רכמה שהקימו כמה פרויקטים משותפים), חברו יחד להקמת 'החממה לקיום משותף בדואי-יהודי' – בית גידול ליזמוּת חברתית משותפת של קהילות בדואיות ויהודיות שכנות.
במסגרת החממה החלו לפעול כמה תוכניות משותפות:

• קורסי תפירה לנשים בדואיות והקמת מתפרה.
• תיעוד, שימור וחשיפה תיירותית למורשת בדואית – מסורות נשים, מסורות גששים ורוקחות טבעני
• מרכז חקלאות עירונית משותפת למשפחות מירוחם ומרחמה.
• קבוצת נשים משותפת לשתי הקהילות.
• לימודי שפות המיועדים לבדואים המעוניינים ללמוד עברית ואנגלית וליהודים המעוניים ללמוד ערבית.
• מכינה קדם אקדמית.
• הסדרת פינוי אשפה בכפר רחמה, חינוך לטיפול נאות בפסולת, מבצעי ניקיון בשילוב מתנדבים.
"עתיד במדבר" מפעיל תכניות נוספות. פרטים באתר.

מטרות וחזון:

שימור ופיתוח מגוון הקהילות החיות בירוחם וסביבתה.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

'עתיד במידבר' רואה במגוון הישראלי, על רבדיו התרבותיים, החברתיים והלאומיים, את יתרונה הגדול ביותר של החברה הישראלית. המגוון הישראלי הנו פוטנציאל ליצירה חברתית מופלאה.
'עתיד במידבר' עוסקת בפיתוח וחיזוק קהילות בנגב ובישראל ומאפשרת לקהילות אלו לחשוף את הנרטיב ואת אוצרות התרבות שלהן כחלק מיצירתה של חברה ישראלית פלורליסטית הרואה במגוון האנושי והקהילתי את מקור עוצמתה. פיתוח קהילתי זה נעשה באמצעות שלושה כלים חדשניים: תיירות קהילתית, תיעוד קהילתי ושימור והעצמת מסורות. כלים אלו מקדמים פיתוח כלכלי המבוסס על הון אנושי מקומי, סולידריות ודימוי חיובי.

סוג שירות

פעילות חווייתית

קהל יעד

הקהל הרחב

אזורי פעילות

דרום