X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

רשת ערים בריאות בישראל

Organization Type: תוכניות

General Description:

הרשת מתנהלת כיחידה במסגרת מרכז השלטון המקומי בישראל, נעזרת במשרד הבריאות והנה הנציגה המוסמכת של ישראל ברשת האירופית של `ערים בריאות` בהנהגת ארגון הבריאות העולמי.

תפקידיה:
להפיץ וליישם את הרעיון והדרך של "ערים בריאות" בישראל
לשמש במה לעבודת צוות בין-עירונית (מרושתת) להחלפת מידע והתנסות
לספק תמיכה, הדרכה וליווי מקצועי שוטף לרשויות המקומיות החברות.
ליזום קואליציות ולהשתתף בקואליציות קיימות עם גורמים מוסדיים וארגונים לא ממשלתיים בנושאי בריאות, סביבה, חברה, חינוך, תכנון אורבאני, תוך שיתוף המגזר העסקי וגורמים אחרים.
לארגן כנסים, סמינרים, קבוצות דיון, השתלמויות וקורסי הדרכה
לגייס רשויות מקומיות ואזוריות כחברים חדשים ברשת
לשתף פעולה עם ערים ורשתות של `ערים בריאות` בעולם.

מטרות וחזון:

חזון ויעוד:
חזון: ערים בריאות ושמחות, המבטיחות חברה בטוחה, הוגנת, מכלילה, מקיימת וחסונה, הפועלות בשותפויות תוך כבוד ועזרה הדדיים, לכל.
יעוד: רשת ערים בריאות בישראל, היא בית של השראה, ידע, מקצועיות, חדשנות, ושותפויות בין כל המגזרים בממשל ובחברה. הרשת מובילה ליישום מדיניות מקדמת בריאות וקיימות ומסייעת להטמעתה בכל תחומי העשייה העירונית/יישובית, באמצעות משילות משתפת, השגת חוסן חברתי ואישי, בריאות, שלומות, הוגנות, קיימות והרמוניה בישראל.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

רשת ערים בריאות בישראל הנה ארגון ארצי לקידום הבריאות והסביבה במסגרות העירוניות, על פי עקרונות `בריאות לכל`, `אמנת אוטווה` ואג`נדה 21 לפיתוח בר קיימא.