X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

שומרי משפט: רבנים למען זכויות האדם

Organization Type: מיזמים, תוכניות

General Description:

עמותה רבנית ציונית למען זכויות האדם הפועלת בישראל ובשטחים שבשליטתה למען זכויותיהם של יהודים ולא-יהודים כאחד.

מטרות וחזון:

הארגון רבנים למען זכויות אדם, נועד לעזור ולהכיר יותר טוב את מגילת העצמאות, את העקרונות עליהם מושתתת מדינתנו ועל המחוייבות שלנו כאזרחים במדינה יהודית-דמוקרטית.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

הארגון פועל למען הבנת מגילת העצמאות- ההכרזה על הקמת מדינתנו, ולהבין את הכוונה בניסוחה ולפעול ליישומה ולהבנת הקשרה לסוגיות כיום? כיצד אנחנו מפרשים אותן וכיצד הן משליכות על שאלות ערכיות ומדיניות העומדות על סדר יומה של מדינת ישראל היום?