X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

שורשים

Organization Type: תנועות

General Description:

רשת ייחודית של פלסטינים וישראלים שרואים האחד את השני כשותפים שצריכים להשתנות על מנת לסיים את הסכסוך. בהתבסס על ההכרה ההדדית שלכל עם יש קשר עם הארץ, אנו מפתחים הבנה וסולידריות למרות ההבדלים האידיאולוגיים בינינו. "שורשים" הוא מקום בו אנשים מקומיים יכולים לקחת אחריות. עבודתנו מאתגרת את ההנחות שקהילותינו מחזיקות האחת על השנייה, תוך בניית אמון ויצירת שיח חדש סביב הסכסוך. זהו דגם של הובלת שינוי מלמטה למעלה.
למרות שאנחנו חיים כל כך קרוב זה לזה, ישראלים ופלסטינים בגדה המערבית מתקיימים בהפרדה כמעט מוחלטת, ולשני הצדדים יש ידע מועט בלבד על חייו או אנושיותו של האחר. סטריאוטיפים בדרך כלל מקבלים חיזוק על ידי חשיפה רק לתוקפנותו של האחר; אם דרך התקשורת או בהתנסות אישית עם אלימות וטראומה.
באמצעות הפרויקטים והסדנאות שלנו אנחנו יוצרים אמון ושתופי פעולה. זוהי התשתית החברתית שעליה ניתן לבנות בעתיד הסכמים פוליטיים.

מטרות וחזון:

• הכרה ותמיכה בזהות של האחר, על כל רמותיה.
• הקיום השורשי של פלסטינאים ויהודים בארץ בה אנו חיים.
• ביטחון וחרות לישראלים ולפלסטינאים.
• שוויון אזרחי, פוליטי ולאומי לפלסטינאים וליהודים.
• ניהול וניצול משותף ומוסכם של כל המשאבים, כולל אך לא מוגבל ל: אוויר, מים, קרקע ותשתיות.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

ב"שורשים" אנו חוזים מציאות חברתית ופוליטית שמושתתת על כבוד, אמון, והכרה הדדית וכבוד לשייכותם ההיסטורית של שני העמים לארץ כולה.