תספה

תספה

סוג הארגון: תוכניות

תאור כללי:

תכנית תספה (באמהרית "תקווה"), היא תכנית ייחודיות להכשרת מורים בני הקהילה האתיופית במוסדות האקדמיים לחינוך בישראל. התוכנית נהגתה מתוך יוזמה מקומית לפני כעשור, וכיום היא פועלת בתשע מכללות אקדמיות לחינוך.

התוכנית מופעלת על ידי מנהל עו"ה ,מכון מופ"ת, ובשיתוף עם מכון מרחבים.

מטרות התוכנית
הגדלת מספר המועמדים מבני הקהילה, בעלי כישורים ויכולת אישית, להוראה בבתי ספר, ומתן ייצוג הולם לקהילה במערך עובדי ההוראה.
פיתוח כישורי מנהיגות חינוכית-ערכית בקרב הלומדים שיתקבלו לתוכנית, וקידום שילובם בתפקידים מובילים במערכת החינוך.
חינוך לרב-גוניות: קידום גישה רב-גונית, סובלנית, מכבדת ושוויונית במערכת החינוך ובחברה הישראלית.
מתווה זה מתבסס על תפיסה הוליסטית המתייחסת לכל הרכיבים ברצף ההכשרה:
איתור ומיון מועמדים ללימודי הוראה.
ליווי של הסטודנטים בהכשרה על ידי צוותי המכללות.
ליווי מורים חדשים בכניסה להוראה.
חיזוק כישורי מנהיגות חינוכית-ערכית באמצעות פיתוח מקצועי.
תמריצים לקידום תפיסה רב-גונית בבתי הספר.
מוסדות אקדמיים להכשרת מורים לוקחים חלק בהפעלת התוכנית, ודואגים להשמתם של בוגריה במערכת החינוך בכל בתי הספר בישראל. מבחינה זו, תספה מפגישה בין היוזמה שקראה את צורכי המציאות החינוכית bottom up) ) לבין המערכת הארגונית – משרד החינוך .(bottom down) הסטודנטים בני הקהילה לומדים בכל המסלולים וההתמחויות הקיימים במכללה האקדמית לחינוך לכלל הסטודנטים. בה בעת, בתוכנית יש דגשים על טיפוחם בשלושה תחומים עיקריים:

פיתוח כישורים למידה אקדמיים והקניית כלים פדגוגיים להוראה במערכת החינוך.
טיפוח כישורים אישיים ומנהיגות חינוכית במטרה להעצים את בני הקהילה.
הקניית כלים חינוכיים להתמודדות עם אתגרים בתחום השונות החברתית הקיימת בחברה הישראלית, באמצעות טיפוח סובלנות לרב-תרבותיות ולכבוד האדם.

מטרות וחזון:

הכשרת מורים בני הקהילה האתיופית במוסדות האקדמיים לחינוך בישראל

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

ייצוג הולם של מורים מקצועיים ואיכותיים מבני הקהילה האתיופית במערכת החינוך בישראל ולמצב מחדש את מעמדם של בני הקהילה בעיני עצמם ובעיני החברה הישראלית