X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

Pathways

Organization Type: תוכניות

General Description:

אנו חושפים הנחות ודעות קדומות שמעצבות את האופן שבו אנו מנהלים משא ומתן עם אחרים, עוזרים למשתתפים לתת שם להנחות שלהם, לזהות דעות שמאפשרות, מנחות ומעודדות חשיבה של צמיחה וגיבוש אפשרויות חדשות.

אנו בונים מיומנויות מפתח לחיים לצורך פתרון בעיות ותקשורת יעילה, מתרגלים ולומדים ליישם מיומנויות חדשות עם כלים מעשיים.

אנו מפתחים ידע בסיסי בתיאוריה רלוונטית ויוצרים אוצר מילים משותף לתמיכה במשא ומתן ותקשורת יעילים.

מטרות וחזון:

המשימה שלנו היא לעזור בטיפוח לפתרון בעיות, שיתופיות וחברות משולבות שבהן לאנשים מרקע וקהילות שונות יש את הכישורים ותחושת האפשרות הדרושים על מנת לנהל משא ומתן יצירתי ובונה על נושאים המאתגרים את שני הצדדים.

אנו מדמיינים יום שבו כל תלמיד, מחנך ומנהיג - ללא קשר לרקע או השקפה חברתית/פוליטית - יהיו מצוידים בכלים להפיכת המשא ומתן שלהם לתהליך פתרון בעיות משותף ויצירתי.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?