TEC4Schools

TEC4Schools

סוג הארגון: מיזמים, תוכניות

תאור כללי:

תכנית להובלת שינוי חברתי באמצעות הוראה ולמידה שיתופית, מקוונת ורב-תרבותית, באמצעות שיח בין-דתי ובין-תרבותי בחברה הישראלית על כל גווניה

מטרות וחזון:

תכנית TEC4Schools להוראה וללמידה משמעותית, מקוונת ורב-תרבותית פועלת משנת 2013 במטרה ליצור אמון בין מגזרים שונים בדרך לחברה טובה יותר.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

תלמידים מכל המגזרים והתרבויות עובדים יחד כל השנה באינטרנט לפי המודל שפותח במרכז TEC המפעיל תכניות בכל רמות מערכת החינוך: מהיסודי ועד קורסים רב מכללתיים במכללות להוראה. עוד כולל המרכז כנסים בין לאומיים, ימי עיון, השתלמויות מורים ומחקר.