Tech2Peace

Tech2Peace

סוג הארגון: מיזמים

תאור כללי:

Tech2Peace הוא מיזם עצמאי שהוקם ומנוהל על ידי צוות צעיר של סטודנטים ומתנדבים. המטרה שלנו היא להריץ סמינרים בתחום ההייטק ובניית שלום, תוך התמקדות ביצירת יחסים חיוביים וארוכי טווח בין צעירים ישראלים ופלסטינאים. אנחנו מאמינים שהמשתתפים בסמינרים יהיו גם לפעילי שלום וגם עמיתים פוטנציאליים עם בסיס חזק לממשקים חיוביים בעתיד.

מטרות וחזון:

לצייד ישראלים ופלסטינאים צעירים עם הקישורים שיבטיחו שיתוף פעולה וחיים משותפים של ישראלים ופלסטינאים בעתיד.

כיצד מתקשר לחיים משותפים?

שיתופי פעולה בין ישראלים ופלסטינאים.

קהל יעד

צעירים

אזורי פעילות

דרוםצפון