X
הצטרפו אלינו
Header Slogan

הספר מרחבים משותפים במערכת החינוך ובאקדמיה

הספר מרחבים משותפים במערכת החינוך ובאקדמיה עורכים אילנה פאול ובנימין רוני ריינגולד סוקר תכניות חינוכיות לחיים משותפים ומעלה תהיה באשר לעתיד תכניות החינוך הספורדיות, אשר בהעדר מדיניות ברורה ימשיכו לטפט קראו עוד

יוני 7, 2021

library icon

עמותת פרדס קוראים כן לדמוקרטיה ולא לאלימות ומפרסמים ...

מחנכים ומחנכות יקרות, בימים האחרונים אנחנו עדים לביטויי שנאה ואלימות מהקשים שראינו בשנים האחרונות בתוך החברה הישראלית. כאנשי חינוך, מוטלת עלינו האחריות לפתוח בפני הנערים והנערות ערוצים של תקווה והסתכל קראו עוד

מאי 20, 2021

library icon