קול קורא לקבלת הצעות לפרויקטים בתחום תרבות בירושלים לשנת 2018

בואו נעודד הגשה של יוזמות תרבות בדגש על סובלנות ורב-תרבותיות! סיוע יוגש לתוכניות כאילו יוגש על ידי מיכל,
מיכל שילאור | Michal Shilor | ميخال شيلؤور
טל' נייד: 054-2108574
טל': 02-6728040/1
פקס: 1532-6721175

הקרן לירושלים (ע"ר) (להלן – "הקרן לירושלים") מזמינה בזה הגשת בקשות (להלן – "ההצעות") לתמיכה בפרויקטים בתחום תרבות, כולל אירועים, תערוכות, פסטיבלים, וכדומה, ברחבי ירושלים (להלן – "הפרויקט"), בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא שלהלן. ההצעות הזוכות יזכו למענק כספי מהקרן לירושלים לביצוע פעילות במהלך שנת 2018 והכל בהתאם למפורט להלן.

  1. 1. כללי:

1.1 בחירת הצעה לשם קבלת מענק ו/או כל חלק מסכום המענק המבוקש הינה בהתאם לשיקול דעתה של הקרן לירושלים ובכפוף להעברת הכספים בפועל ע"י צדדים שלישיים. אף אם המציע וההצעה עומדים בכל הדרישות והתנאים הרלבנטיים, אין הקרן לירושלים מתחייבת להעניק את המענק המבוקש או כל חלק ממנו למציע ולא יהיו למציעים כל טענה כנגד הקרן לירושלים בעניין זה.

1.2 על המציעים להגיש פירוט מדויק של כל תוכן הפעילות הכלול בפרויקט, אופי הפרויקט, תקציב הפרויקט וכל פירוט ונתון נוסף הדרוש בהתאם לקול קורא זה להלן.

1.3 קול קורא זה מיועד לפרויקטים תכניים בלבד ולא לפרויקטים הכוללים בנייה ו/או שיפוצים פיזיים.

  1. 2. דרישות סף ותנאים:

2.1 קול קורא זה מיועד לעמותות ו/או חברות לתועלת הציבור המחזיקות באישור ניהול תקין ואישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, תקפים, ו/או לתאגידים ו/או רשויות עירוניות ו/או מעין עירוניות, שפועלים ללא מטרות רווח, בעיר ירושלים.

2.2 עלהפרויקט המוצע להיות מופק בעיר ירושלים, ועל ידי תאגיד כאמור שמשרדיו הרשומים הם בירושלים.

2.3 פרויקט אשר קיבל מענק מהקרן לירושלים בכל שלש השנים 2015, 2016, 2017 לא ייבחר לקבלת מענק ב- 2018, למעט במקרים חריגים ומטעמים שיירשמו.

2.4 על ההצעה לכלול תקציב מלא ומפורט של הפרויקט.

2.5 סכום המענק המבוקש יהיה בין 50,000 ₪ ל- 120,000 ₪ (מבלי להטיל על הקרן לירושלים כל התחייבות בנוגע לסכום המענק שיינתן בפועל למציע).

2.6 סכום המענק המבוקש לא יעלה על 50% מגובה התקציב הכולל של הפרויקט.

2.7 על המציע לפרט את כלל מקורות המימון האחרים לפרויקט, כולל שם המממן וסכום המימון, ואלה יהוו לפחות 50% מגובה התקציב הכולל של הפרויקט, כאמור.

  1. 3. התחייבויות המציעים

3.1 מציע אשר זוכה במענק חייב להגיש דו"חות ביצוע (מילולי וכספי), על-פי פורמט שייקבע ע"י הקרן לירושלים ובהתאם להנחיותיה, כתנאי לקבלת כספי המענק בפועל.

3.2 ככל שיעלה מדו"חות הביצוע ו/או יסתבר בפועל, שהוצאות הפרויקט הן נמוכות מסכום התקציב שפורט בהצעה, שומרת הקרן לירושלים את הזכות להעניק חלק יחסי של המענק, בלבד.

3.3 מציע אשר זוכה במענק יידרש להפיץ שאלון הערכה לקהל המשתתף בפרויקט, בהתאם לפורמט שיימסר ע"י הקרן לירושלים.

3.4 הגשת הצעה מהווה אישור מטעם המציע לדבר היותו בעל מלוא הזכויות בפרויקט, וכן אישור על כך שאין כל מניעה חוקית או חוזית להגשת בקשה המענק.

3.5 מציע הזוכה במענק יחתום על מכתב השתתפות שיועבר לו ע"י הקרן לירושלים ועל מסמכים נוספים בהתאם לדרישות הקרן לירושלים, וימלא אחר כל ההתחייבויות, ההוראות, ותנאי מסמכים אלה.

3.6 מציע אשר זוכה במענק ישבץ את לוגו הקרן לירושלים בכל החומרים השיווקיים של הפרויקט, בגודל זהה ללוגו של המציע עצמו. כמו כן, על המציע לציין את תמיכת הקרן בכל מודעות הפרסום של הפרויקט כולל במדיה חדשה, על פי ההוראות המפורטות שיינתנו במכתב ההשתתפות של הקרן לירושלים.

4. ההצעה

4.1 על המציע להגיש את המסמכים הבאים:

  • טופס מקוון שנמצא בלינק זה, לאחר מילוי כל הפרטים הרלבנטיים.
  • אישור ניהול תקין (עמותות/חל"צ).
  • אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף (עמותות/חל"צ).
  • אישור תקף מאת פקיד שומה על ניהול ספרים (תאגידים/רשויות עירוניות/מעין עירוניות).

4.2 הקרן לירושלים שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה לגביה תיקבע כי אינה מתאימה ו/או אינה מקיימת את התנאים וההתניות המפורטים בקול קורא, לרבות בשל הגשת הצעה בה חסרים חלק מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או הנתונים הדרושים. לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים הנ"ל ו/או לא מילא כראוי את הטופס המקוון, באופן מלא ומפורט, רשאית הקרן לירושלים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את ההצעה או לחילופין לבקש כי המציע יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או איזה מהנתונים הדרושים.

4.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לצורך הערכת ההצעות תהא הקרן לירושלים רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף נתונים ו/או מסמכים, בנוסף על מה שנדרש ו/או הוגש בהצעה.

4.4 מציע רשאי להגיש הצעות לעד 3 פרויקטים שונים בלבד. כל פרויקט יוגש בהצעה נפרדת.

5. אופן בחינת ההצעות:

5.1 לאחר בדיקת עמידת המציע וההצעה בדרישות הסף ובתנאים המפורטים לעיל, ובדיקת שלמות ההצעה, המסמכים הנלווים ומילוי הטופס המקוון, תיבחן ההצעה, בין היתר, בהתייחס לפרמטרים הבאים:

א. התאמת הפרויקט למטרות אלו:

i. עידוד יזמות, חדשנות ומקוריותבתחום תרבות ואמנות, לרבות יצירת שיתופי פעולה בין מוסדות או דיסיפלינות.

ii. ביצוע הפרויקט במרחב הציבורי ו/או במתחמי PLACEMAKING.

iii. יצירת פלטפורמה לקישור וגישור בין תרבויות שונות וקהילות שונות בעיר ירושלים.

iv. עידוד פעילות אמנים צעירים.

ב. תקציב: התאמת התקציב לפרויקט והוכחת יכולת השלמת הפרויקט ביחס למקורות מימון קיימים.

5.2 הקרן לירושלים רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המציעים בפרטי הצעתם ו/או לקיים ראיונות לבחינת הצעותיהם, לדרוש מהמציעים פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלאה, לרבות בעניין ניסיון קודם, והכל במטרה לבחון את המציע, ההצעה והפרויקט. במסגרת שיקוליה כאמור, רשאית הקרן לירושלים לבקש מהמציעים ו/או מכל חלק מאלה, לתקן ו/או לשפר את הצעותיהם, לרבות מרכיביהן, תוכנן ותקציביהן, בין בעל פה ובין בכתב, בין בשלב אחד ובין במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה/ים ובין לאחר מכן.

5.3 הקרן לירושלים רשאית, עפ"י שיקול דעתה, לבחון אפשרות לכלול פרויקט לגביו מוגשת הצעה, ברשימת הפרויקטים לגיוס של הקרן וזאת בתאום עם המציע.

6. אופן ומועד הגשת ההצעה

6.1 המציע יגיש הצעתו בטופס המקוון שנמצא בלינק זה

6.2 המציע יגיש את המסמכים המפורטים בסעיפים 4.1 לעיל במייל, כמסמכים סרוקים, לכתובת: shaynaa@jfjlm.org.

6.3 הטופס המקוון והמסמכים הנלווים יוגשו עד 19.9.17 בשעה 17:00 (להלן – "המועד האחרון להגשת הצעות"). הקרן לירושלים שומרת לעצמה את הזכות לא לידון בכל הצעה שהוגשה אחרי המועד האחרון להגשת הצעות.

6.3 הקרן לירושלים תהא רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החליטה הקרן לירושלים כאמור, תפורסם הודעה באתר של הקרן ובעמוד הפייסבוק שלה. על המציעים לעקוב אחרי ערוצי המדיה של הקרן לירושלים לצורך קבלת עדכונים בעניין זה.

7. הבהרות ושינויים

7.1 המציעים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לגב' שיינע אברמסון לדוא"ל: shaynaa@jfjlm.org, לא יאוחר מיום 10.9.17 בשעה 16:00.

7.2 הקרן לירושלים רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי קול קורא זה, ביוזמתה ו/או בתשובה לשאלות המציעים. שינויים ותיקונים ימסרו באתר הקרן לירושלים ויחייבו את כלל המציעים. על המציעים לעקוב אחרי האתר של הקרן לירושלים לעניין עדכונים כאמור.

8. ביטול ההליך

8.1 הקרן לירושלים רשאית לצמצם את היקף ההליך או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת להליך חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

8.2 החליטה הקרן לירושלים על ביטול או שינוי ההליך, לא תהא למי מהמציעים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הקרן ו/או כלפי מי מטעמה.

להורדת המסמך נא לחצו כאן